Deklaracja śmieciowa

  Deklaracja śmieciowa

  Artykuł sponsorowany

  Aktualizacja:

  Gazeta Wrocławska

  Deklaracja śmieciowa
  1/7
  przejdź do galerii
  Zgodnie z prawem deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni składać właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Osoby, które deklaracji nie złożyły i unikają płacenia mogą się spodziewać kontroli, a w skutek niej, w uzasadnionych przypadkach, decyzji o wysokości opłaty oraz konieczności spłaty zaległości wraz z odsetkami.
  eklaracja śmieciowa D

  Zgodnie z prawem deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinni składać właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

  Osoby, które deklaracji nie złożyły i unikają płacenia mogą się spodziewać kontroli, a w skutek niej, w uzasadnionych przypadkach, decyzji o wysokości opłaty oraz konieczności spłaty zaległości wraz z odsetkami.

  Znowelizowana „ustawa śmieciowa” wprowadziła nie tylko segregowanie odpadów, ale także zmiany w formalnościach związanych z odbiorem odpadów. Od 1 lipca 2013 roku nie podpisujemy umów bezpośrednio z firmami odbierającymi śmieci komunalne, ale składamy do gminy (za pośrednictwem Ekosystem Sp. z o.o.) deklarację, w której wyliczamy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla danej nieruchomości, której jesteśmy właścicielem, wskazanej w cześć D.2 deklaracji.

  Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje co najmniej jedna osoba lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałej powstały odpady komunalne. Opłatę należy wnosić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty.

  Deklaracje składają właściciele i zarządcy

  Właściciel nieruchomości, np. domu jednorodzinnego czy mieszkania, które nie ma zarządcy, deklarację składa bezpośrednio do Ekosystemu i osobiście uiszcza opłatę śmieciową. Natomiast w przypadku budynku, który ma zarządcę formalności dokonuje właśnie zarządca. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli „ustawa śmieciowa” jasno mówi, że: „jeśli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali obowiązki właściciela budynku obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną”. W tym przypadku zarządca wykonuje obowiązek złożenia deklaracji oraz wnoszenia opłaty

  Obowiązki przedsiębiorcy

  Deklaracje śmieciowe muszą wypełnić także przedsiębiorcy którzy wytwarzają odpady komunalne na nieruchomościach. Przedsiębiorca działający na nieruchomości, która nie ma zarządcy, sam składa deklarację i ponosi opłaty. Deklaracji nie trzeba jednak składać, jeśli zrobił to już właściciel nieruchomości czy też przedsiębiorca nie wytwarza odpadów komunalnych. W przypadku, gdy przedsiębiorca prowadzi działalność w nieruchomości posiadającej zarządcę, to za formalności (złożenie deklaracji, wnoszenie opłaty) odpowiada ten ostatni.

  Opłatę należy wnosić bez wezwania, a Ekosystem nie wystawia też żadnych faktur. Obliczając wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wytwarzanymi na nieruchomości niezamieszkałej, pamiętać należy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, odpady zmieszane przeznaczone do odbierania z terenu nieruchomości przekazuje się podmiotowi odbierającemu odpady komunalne w sposób i w czasie umożliwiającym ich odbiór z terenu nieruchomości z częstotliwością nie mniejszą niż co najmniej 1 raz w tygodniu.

  Co gdy trzeba złożyć kolejną deklarację? Sposób wypełniania deklaracji zależy od przyczyny jej składania.

  Korekta złożonej deklaracji.

  Jeśli zauważyliśmy w złożonej deklaracji błąd, który wpływa na wysokość opłaty lub obowiązek złożenia deklaracji np. podaliśmy złą powierzchnię, źle wyliczyliśmy opłatę, pomyliliśmy stawkę, należy złożyć korektę i dołączyć do niej pisemne uzasadnienie korekty. Zgodnie z art. 81 ust. 2. ordynacji podatkowej skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Składając korektę wypełniamy standardowy druk deklaracji, pamiętając, by w części A zaznaczyć kwadrat nr 2, zaś w części B wpisać datę podaną w poprzednio złożonej deklaracji. Błąd może też dotyczyć danych nie wpływających na wysokość opłaty, np. pomyłka w adresie nieruchomości, dla której składamy deklarację.

  Złożenie kolejnej deklaracji, nie będącej korektą

  W przypadkach innych zmian, które mają wpływ na powstanie, zmianę, ustanie obowiązku uiszczania opłaty za śmieci lub wpływają na wysokość opłaty - np. sprzedaż lub zakup nieruchomości, zwiększenie lub zmniejszenie liczby mieszkańców, zmiana sposobu zbierania odpadów, zmiana liczby, wielkości, częstotliwości odbierania pojemników na odpady zmieszane (w przypadku prowadzonej działalności gospodarczej) - należy złożyć nową deklarację. W części A druku zaznacza się wtedy „złożenie deklaracji”, zaś w części B należy wskazać datę okoliczności, która spowodowała złożenie deklaracji. Takie deklaracje należy złożyć w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzeń mających wpływ na powstanie bądź ustanie obowiązku ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zdarzeń mających wpływ na wysokość tej opłaty.

  Jeśli zaś zmieniliśmy nazwisko, adres korespondencyjny czy numer telefonu podany w deklaracji, czyli nastąpiła zamiana danych nie mających wpływu na obowiązek składania deklaracji i ponoszenia opłaty, w tym jej wysokości, także składamy nową deklarację. Jednak w tym przypadku w części A zaznaczamy „zmianę danych”, a w części B wpisujemy datę podaną we wcześniejszej deklaracji. Takie deklaracje należy złożyć niezwłocznie, gdyż do czasu otrzymania informacji o zmianie danych, wszelka korespondencja oraz kontakt z właścicielem danej nieruchomości następować będzie w oparciu o dane podane w „starej” deklaracji.

  O czym jeszcze należy pamiętać składając deklarację?

  Pamiętać trzeba o czytelnym podpisaniu deklaracji, ponieważ bez podpisu deklaracja jest nie ważna oraz o wypełnieniu części D.2, w której podaje się dane nieruchomości, dla której jest składana deklaracja. Gdy deklarację w imieniu właściciela składa pełnomocnik, konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa. Składając deklaracje warto przeczytać dołączone do druku objaśnienie, oraz zasady wypełniania umieszczone w treści deklaracji.

  Co się dzieje, jeśli ktoś deklaracji nie złoży?

  Jeśli ktoś zapomniał złożyć deklarację, pomimo takiego obowiązku, powinien niezwłocznie nadrobić zaległości. Obecnie Ekosystem sprawdza kolejno adresy nieruchomości, wzywając do wyjaśnień właścicieli nieruchomości, którzy deklaracji nie złożyli. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określona zostanie przez uprawniony organ w drodze decyzji.
  Właściciel nieruchomości, który nie złoży deklaracji bądź nie będzie wnosił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami, będzie musiał zapłacić zaległe opłaty wraz z odsetkami.


  Formularz deklaracji oraz program do jej wypełniania można znaleźć na stronie www.ekosystem.wroc.pl. Deklaracje można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP.

  Na stronie www.ekosystem.wroc.pl dostępny jest także kalkulator opłat, informacje o sposobie wypełniania deklaracji oraz przykładowe wzory wypełnionych dokumentów. Strona zawiera też wskazówki jak należy segregować odpady komunalne, gdzie znajduje się PSZOK, co można do niego zawieźć, wyszukiwarkę „Gdzie wrzucić” oraz wiele innych informacji dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Wrocławia.


  Czytaj także

   Komentarze (18)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   kto ten artykuł sponsoruje, miasto?

   czyżby się pojawił bo ostatnio było sporo krytycznych artykułów w GW? (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 5

   to się nazywa jedwabny knebel

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Ściema...

   Gzd (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 4 / 1

   Ludzie płacą segregują a przyjeżdża śmieciarka i wrzuca wszystko jak leci do jednego kotła.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Zarządca nie odpowiada za opłaty za odpady

   Racjonalista (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 7 / 1

   Zarządca nie odpowiada za opłaty za odpady

   Seweryn Chwałek Administrator 7-8/2014 12.08.2014

   Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił interpretację Prezydenta Wrocławia, dotyczącą...rozwiń całość

   Zarządca nie odpowiada za opłaty za odpady

   Seweryn Chwałek Administrator 7-8/2014 12.08.2014

   Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu uchylił interpretację Prezydenta Wrocławia, dotyczącą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (I SA/Wr 67/14).

   Z uzasadnienia wyroku wynika, że zarządca nieruchomości nie jest ani płatnikiem, ani podatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
   Nie jest także inkasentem.
   Nie ma obowiązku pobierania opłaty i odprowadzania jej na rachunek gminy Wrocław od poszczególnych właścicieli lokali, którzy są indywidualnie odpowiedzialni za jej wyliczanie i wpłacanie.

   W toczącym się od roku sporze dotyczącym odpowiedzialności zarządców za pobieranie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapadł bardzo istotny wyrok, który zdecydowanie przyznaje rację stanowisku większości wrocławskich zarządców od początku sporu.
   Zarządcy nie mogą naliczać i pobierać opłaty mającej charakter podatku indywidualnego.

   Odpowiadają za to indywidualnie właściciele lokali.

   Więcej w miesięczniku ADMINISTRATOR 7-8/2014zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Ale trybunał konstytucyjny potwierdził tę interpretację,

   jjj (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

   tak samo jak kancelaria sejmu i rady ministrów. A ten wyrok trafił do NSA!!!

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Niezupełnie.

   qqq (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1

   Odpowiada za śmieci z części wspólnej. Ciekawe ilu zarządców złożyło taką deklarację ?
   Poza tym z wyroku wynika, że gmina może wyznaczyć zarządców na inkasentów tej opłaty, trzeba tylko podjąć...rozwiń całość

   Odpowiada za śmieci z części wspólnej. Ciekawe ilu zarządców złożyło taką deklarację ?
   Poza tym z wyroku wynika, że gmina może wyznaczyć zarządców na inkasentów tej opłaty, trzeba tylko podjąć taką uchwałę.
   zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   miały śmieci stanieć

   anci (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 20 / 1

   Miały smieci stanieć a są u nas najdroższe w kraju ... gdy wywozila moja spóldzielnia płaciłem 7 zł za zmieszane ... gdy wywozi prezio dutkiewicz z preziem małysa płaci się 28 zł ... szanowna...rozwiń całość

   Miały smieci stanieć a są u nas najdroższe w kraju ... gdy wywozila moja spóldzielnia płaciłem 7 zł za zmieszane ... gdy wywozi prezio dutkiewicz z preziem małysa płaci się 28 zł ... szanowna Redakcjo ... może byście zajęli się tym tematem? I dlaczego najpierw miasto ogłosiło ceny wywozu śmieci a potem przetarg? Czy kolejnosc nie powinna być odwrotna? I szanowna Redakcjo ... czy wiecie jaki Ekosystem wygenerował wynik finansowy z naszych pieniędzy? Mi, zwykłemu mieszkańcowi nie chcą udzielić informacji :(zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   a

   Emil (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1 / 7

   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to nie to samo co oplata za "wywóz śmieci".
   Wcześniej "śmieci" wywożone były na wysypisko śmieci, a teraz muszą być dostarczone do regionalnej...rozwiń całość

   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to nie to samo co oplata za "wywóz śmieci".
   Wcześniej "śmieci" wywożone były na wysypisko śmieci, a teraz muszą być dostarczone do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych i przetworzone.zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   To przetwarzanie zaczęło działać pół roku przed zmianą zasad.

   qqq (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 5

   I wtedy też była podwyżka. Po zmianie zasad była kolejna.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   .

   . (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 5 / 1

   A smoki tam były? obudź się! Z przetwarzaniem nic się nie zmieniło, niż to co wcześniej było.Jakość usługi odbioru odpadów pogorszyła się (np: zalegają sterty gabarytów-wcześniej tak nie było), ale...rozwiń całość

   A smoki tam były? obudź się! Z przetwarzaniem nic się nie zmieniło, niż to co wcześniej było.Jakość usługi odbioru odpadów pogorszyła się (np: zalegają sterty gabarytów-wcześniej tak nie było), ale opłata dla mieszkańców wzrosła znacznie, tylko za co?zwiń

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   "konieczności spłaty zaległości wraz z odsetkami"

   . (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 6 / 1

   Ciekawi mnie, czy rodziny które nie złożyły deklaracji rzeczywiście są wzywane do spłaty zadłużenia, czy może jest jak z abonamentem rtv: uczciwi zarejestrowali odbiorniki i muszą płacić, a inni...rozwiń całość

   Ciekawi mnie, czy rodziny które nie złożyły deklaracji rzeczywiście są wzywane do spłaty zadłużenia, czy może jest jak z abonamentem rtv: uczciwi zarejestrowali odbiorniki i muszą płacić, a inni mają to w nosie i się śmieją. Może Gazeta przyjrzy się sprawie, ile rodzin nie złożyło deklaracji i ile pieniędzy odzyskano? zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Nawet jakby sprawdzono, ilu faktycznie mieszka,

   qqq (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1

   to dotyczyłoby tylko aktualnego miesiąca i następnych.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   nie ma kontroli

   miszcz (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 8

   W Warszawie wg deklaracji śmieciowych mieszka tylko 30% mieszkańców. To samo w całej Polsce. Znam takich co nie złożyli deklaracji i jest dobrze, albo składasz na 1 osobę a reszta to goście. Nikt...rozwiń całość

   W Warszawie wg deklaracji śmieciowych mieszka tylko 30% mieszkańców. To samo w całej Polsce. Znam takich co nie złożyli deklaracji i jest dobrze, albo składasz na 1 osobę a reszta to goście. Nikt nie weryfikuje deklaracji.zwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   a

   Emil (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

   Niestety ale masz rację, gdyż w tym dzikim kraju większość instytucji funkcjonuje tylko teoretycznie

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   .

   ... (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 7 / 1

   16 listopad, koniec ze spółkami

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   deklaracje

   wroclawianin (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 6 / 2

   Po co skladac deklaracje smieciowe, jesli ludzie skladaja deklaracje o segregowaniu smieci, a wogole tego nie robia.Chodzi wylacznie o oszczednosci dla siebie, znam takie przypadki.

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   Niech Miasto i Ekosystem też zrobi korektę zasad segregacji szkła

   emeryt (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 12 / 1

   Kiedy będą worki na szkło dla domków jednorodzinnych ? Szkoda wyrzucać szkło do odpadów zmieszanych.


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   To samo dotyczy worków na papier

   czekam i czekam (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 6 / 1

   A ja mam pytanie: kiedy na Wojnowie pojawią się worki na papier? Szkoda go wrzucać do odpadów zmieszanych.


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   kubeł na papier

   gera (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 1

   zadzwoń do alby to przywiozą kubeł na papier....ja tak zrobiłam i mam pojemnik a nie jakieś worki...pozdrawiam

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama