W ostatnich dniach maja zarząd województwa uruchomił kolejne nabory. – Ponad 202 mln złotych przeznaczyliśmy na gospodarkę wodno-ściekową. Prawie 5,3 mln zł wydamy na projekty związane z bezpieczeństwem Dolnoślązaków – informuje marszałek Cezary Przybylski.

Konkursy zostały ogłoszone 31 maja. Trzy z nich dotyczą inwestycji związanych z budową i modernizacją systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków. To oznacza, że będzie można zdobyć dofinansowanie np. na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub zbiornika do pozyskiwania wody pitnej. Minimalna wartość projektu to 100 tys. zł, a dofinansowanie może wynieść nawet do 85 proc. całej kwoty.

– Z tych pieniędzy skorzystać mogą samorządy i ich jednostki oraz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

Największe szanse na dofinansowanie mają inwestycje w miejscowościach o najmniejszym stopniu skanalizowania oraz projekty poprawiające stan środowiska na terenach objętych szczególną ochroną – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa.

Środki unijne będzie można również zdobyć na projekty związane z ratownictwem, m.in. na zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków poważnych awarii i klęsk żywiołowych. W tym przypadku o dofinansowanie mogą się starać nie tylko samorządy i jednostki administracji rządowej, ale też organizacje pozarządowe. Wsparcie dotyczyć będzie jednostek ratowniczych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tych naborach maksymalna wysokość dofinansowania to również 85 proc.

W latach 2007-2013 zrealizowano ponad siedemdziesiąt inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową i bezpieczeństwem. Ich łączna wartość to 828 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniosło 527 mln zł. Projekty realizowane były na terenie całego województwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich i górskich.– Dzięki pieniądzom unijnym z poprzedniej perspektywy mogliśmy wybudować prawie 220 km sieci wodociągowej i ponad 350 km sieci kanalizacyjnej. Kilkadziesiąt tysięcy  osób uzyskało dostęp do kanalizacji lub bieżącej wody. Na terenie Dolnego Śląska powstało sześć nowych oczyszczalni ścieków, a dziesięć zostało przebudowanych. Zmodernizowano również dziewięć stacji uzdatniania wody i wybudowano osiem nowych – wylicza marszałek Przybylski.

Ze wsparciem środków unijnych zrealizowano dwadzieścia projektów dotyczących zabezpieczeń przed powodzią, czyli budowy wałów przeciwpowodziowych i regulacji cieków wodnych. Dzięki temu ponad 9 tys. hektarów terenu objęto ochroną, a tym samym prawie 60 tys. mieszkańców województwa zabezpieczono przed  skutkami powodzi. Z pieniędzy unijnych skorzystali również strażacy, którzy zyskali 61 nowych wozów pożarniczych.

Samorząd województwa dysponuje w programie regionalnym na lata 2014-2020 ponad 9 miliardami złotych, z których skorzystać mogą między innymi przedsiębiorcy, uczelnie, instytucje kultury, samorządy czy organizacje pozarządowe.
Do tej pory ogłoszono 102 konkursy na kwotę prawie 3 mld zł, a do końca roku planowanych jest jeszcze ponad 90 naborów na kolejne 2 mld zł.
Szczegółowe informacje dotyczące ogłaszanych konkursów znajdują się na stronie: www.rpo.dolnyslask.pl.