We wrześniu i październiku na Dolnym Śląsku zostaną ogłoszone pierwsze nabory wniosków w ramach tzw. Regionalnego Programu Operacyjnego. W formie dotacji do dolnośląskich przedsiębiorstw trafi łącznie 2,25 mld zł. Szanse otrzymania dofinansowania przez przedsiębiorców są duże, jednak, aby je zwiększyć, warto zacząć się przygotowywać już teraz.

Kto może się starać o dotację, ile można dostać, a ile trzeba wyłożyć z własnej kieszeni, jakie są kryteria? Wraz z ekspertami z wrocławskiej firmy doradczo-inwestycyjnej Prometeia Capital omawiamy dostępne dla dolnośląskich przedsiębiorców programy i tłumaczymy zawiły język unijnych procedur na zrozumiały dla każdego.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Dla kogo?
Głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw – to ich wnioski będą miały pierwszeństwo. Duże firmy nie są wykluczone, ale muszą dobrze udokumentować zasadność swojego wniosku, np. przedstawić wyjątkowo innowacyjny projekt, który nie mógłby być zrealizowany przez mniejszą firmę.

Uczelnie nie mogą się zgłaszać jako samodzielne podmioty, ale w konsorcjum z firmą – już tak.
Dofinansowanie obejmuje przede wszystkim prace badawczo-rozwojowe. To znaczy, że składać wnioski mogą wszystkie firmy, które zamierzają prowadzić prace zmierzające do usprawnienia, ulepszenia, doskonalenia techniki, technologii, metodologii swojej działalności.

Jaką dotację można otrzymać?
Do rozdysponowania w ramach działania 1.2 jest w sumie nieco ponad 200 milionów złotych. Wysokość intensywności wsparcia będzie uzależniona od rodzaju projektu. W przypadku przedsięwzięć związanych z wydatkami przedsiębiorstw w obszarze badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub zakupem i dostosowaniem do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (typ 1.2A) firmy mogą dostać:

Mikro i małe firmy: 70-80 proc. (badania przemysłowe), 45-60 proc.  (eksperymentalne prace rozwojowe)
Średnie firmy : 60-75 proc.  (badania przemysłowe), 35-50 proc.  (eksperymentalne prace rozwojowe)
Duże firmy: 50-65 proc.  (badania przemysłowe), 25-40 proc.  (eksperymentalne prace rozwojowe),

Z kolei w przypadku projektów związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R przedsiębiorstw (typ1.2B), firmy mogą dostać:

45 proc. dotacji (mikro i małe firmy),
35 proc. dotacji (średnie firmy),
25 proc. dotacji (duże firmy).

Pozostałe środki oraz VAT trzeba wyłożyć z własnego budżetu.
Powyższe procenty dotyczą tzw. kosztów kwalifikowanych. Są to koszty działań niezbędnych do realizacji projektu zgodne z określonymi w programie kategoriami. Zaliczają się do nich np. zakup materiałów, surowców, usług oraz wynagrodzenia osób, które będą przy nim pracowały.

 W ramach działania 1.2 będzie można składać wnioski na projekty o wartości maksimum 25 mln zł (na prowadzenie badań i stworzenie odpowiedniej infrastruktury dla nich, czyli np. wyposażenie laboratorium, zakup materiałów do badań) lub o wartości maksimum 5 mln (na zakup i wdrożenie innowacyjnych technologii do produkcji).

Na co można przeznaczyć pieniądze?
Na projekty badawcze, które mają służyć opracowaniu nowatorskich produktów i procesów produkcyjnych. Szczególnie duże szanse mają projekty proekologiczne.
Finansowanie może objąć różne etapy prowadzenia prac, do etapu pierwszej produkcji włącznie. A więc dotację można dostać na badania laboratoryjne, testy, eksperymenty, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii), opracowanie linii pilotażowych, demonstracyjnych prototypów.
Można też złożyć wniosek o dotację na wyposażenie laboratorium lub działu badawczo-rozwojowego oraz na szkolenia osób, które tam pracują. Warunek jest tylko taki, by infrastruktura, którą zamierzamy zakupić za unijne pieniądze, służyła opracowywaniu innowacyjnych produktów, usług lub procesów.
Dofinansowanie obejmie też zakup i wdrożenie do użytku innowacyjnych technologii albo patentów, licencji, know-how, pod warunkiem, że konieczne będzie dostosowanie ich do specyfiki przedsiębiorstwa.

Kiedy składać wniosek?
Ogłoszenie naboru odbędzie się we wrześniu. Firmy będą miały prawdopodobnie około dwóch miesięcy na złożenie wniosków.

Jak go złożyć?
Można wypełnić wniosek samodzielnie albo też zwrócić się o pomoc do firmy konsultingowej.
Koszt usługi takiej usługi zaczyna się od 1000 zł (krótkie, proste wnioski) po 10 tys. zł (duże, skomplikowane wnioski o kwoty rzędu kilku milionów), plus prowizja, wypłacana, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.
Czas przygotowywania wniosku zajmie około miesiąca. Najlepiej oddelegować pracownika do współpracy z firmą konsultingową, żeby przygotowywał potrzebne informacje.
O tym, czy otrzymaliśmy dotację, dowiadujemy się zwykle 3-4 miesiące po złożeniu wniosku. Dotacja wypłacana jest na ogół w transzach – za każdy zamknięty etap projektu.