Opolski Remak zawarł ugodę ze związkiem zawodowym FNV Bondgenoten w sprawie sporu dotyczącego minimalnego pakietu warunków zatrudnienia pracowników oddelegowanych do Eemshaven w Holandii.

- Strony postanowiły, że zwrócą się do Sądu Apelacyjnego w Leeuwarden z wnioskiem o jej sądowe potwierdzenie i nadanie tytułu wykonawczego - poinformowała spółka na swojej stronie internetowej.

Zawierając tę ugodę strony oświadczyły, iż doszły do ugody w celu polubownego rozwiązania sporu bez uznania racji i/lub winy żadnej ze stron. Zdaniem Remaku postanowienia ugody są dla spółki korzystniejsze niż postanowienia wyroku z dnia 5 października 2012 r. sądu w Groningen.

Pierwsza rozprawa sądowa Remak kontra związkowcy

Na początku października Sąd Okręgowy w Groningen uznał roszczenia FNV Bondgenoten dotyczące praw pracowników zatrudnionych przy budowie Elektrowni Eemshaven.

Zgodnie z wyrokiem pracownicy zatrudnienie przez Remak przy budowie elektrowni w Eemshaven mieli zostać objęci minimalnymi postanowieniami powszechnie obowiązującego układu zbiorowego pracy dla branży metalelektro w Holandii.

Zobacz: Związkowcy i Remak nie doszli do porozumienia

Te minimialne podstanowienia dotyczą wynagrodzenia zasadniczego, dodatku urlopowego oraz dodatku za pracę w odmiennych godzinach.