Będą dotacje na działalność badawczo-rozwojową oraz dofinansowanie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów związanych z działalnością B+R w ramach dwóch schematów. Wnioski przyjmowane będą od 29.05.2017 do 27.07.2017 r.

Schemat 1.2.A

To konkurs na wsparcie projektów dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R.
Przewidziane środki na ten konkurs to prawie 84,5 mln zł.

O dofinansowanie prac B+R występować mogą:
* przedsiębiorcy z sektora MŚP,
* duże podmioty,
* konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi,
* IOB.

Od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju i zakresu badań uzależniony jest poziom dotacji, o który przedsiębiorcy mogą wnioskować na etapie składania aplikacji.

Maksymalny poziom dofinansowania dla badań przemysłowych w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wynosi od 65-80% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych 40-60%.

Maksymalna wartość projektów nie może przekroczyć 5 mln zł.

Schemat 1.2.B

Można w nim otrzymać dotację na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, tj. zaplecza badawczo-rozwojowego.
Środki dla tego konkursu to prawie 36,9 mln zł.
Poziom dofinansowania dla MŚP 35-45% wydatków kwalifikujących się do wsparcia, natomiast dla dużych przedsiębiorstw do 25% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna wartość projektu nie może przekraczać 25 mln zł.

Przedmiotem oceny projektów w obu schematach będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca również założenia dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników.

O dofinansowanie w obu konkursach mogą ubiegać się przedsiębiorcy z całego obszaru Dolnego Śląska.

Wsparcie projektów badawczych

W ramach projektów – schemat 1.2.A będzie można otrzymać dotację na wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych
(w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.

Mogą to być m.in. projekty polegające na pierwszym wdrożeniem technologii, opracowaniu linii pilotażowej, czy opracowaniu demonstracyjnych prototypów.

Projekty badawcze mają służyć opracowaniu w przedsiębiorstwach nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Dofinansowane będą także działania związane z zakupem i dostosowaniem do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

W przypadku dotacji tych inwestycji wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R będzie możliwe tylko w sytuacji konieczności przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, które dostosują technologię do specyfiki przedsiębiorstwa.

Środki unijne na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Na wsparcie mogą także liczyć inwestycje w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw- schemat 1.2.B.
Dzięki unijnemu wsparciu jest możliwość tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych.

Do tego konkursu można zgłaszać projekty obejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:
* laboratoriów specjalistycznych
* działów badawczo-rozwojowych,
* centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność.

Do konkursu mogą przystąpić przedsiębiorcy przedstawiający projekty związane z inwestycjami w nowe zaplecze badawczo-rozwojowe, lub będące uzupełnieniem już istniejącej infrastruktury badawczej. Wzmacniane będą zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.

Na jakie projekty dofinansowanie

W tym konkursie wszelkie inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej aparatury badawczej.

Preferowane będą projekty które doprowadzą m.in. do stworzenia etatów badawczych, projekty realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa i jednostki naukowej, lub w ramach partnerstw przedsiębiorstw.

Termin składania wniosków od 29.05.2017 do 27.07.2017 r.

Szczegółowe informacje dot. organizowanych przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą konkursów znajdują się na stronie internetowej www.dip.dolnyslask.pl