Każdy pieniądz ma swoją określoną wartość, która podlega zmianom w czasie. Odzwierciedleniem tego są kursy walut. Są one jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych w gospodarce rynkowej. Na ich wzrosty i spadki mają wpływ przede wszystkim determinanta makroekonomiczne, a także liczne czynniki środowiskowe. Oto najważniejsze z nich.

Stopy procentowe

Wzrost lub spadek stóp procentowych, a także sama zapowiedź ich zmiany ma szczególny wpływ na poziom kursu waluty. Wysokie stopy procentowe sprzyjają oszczędzaniu (m.in. oprocentowania lokat są wtedy wyższe). Wówczas pieniądz jest drogi, a zatem kredyty droższe. Taka sytuacja nie sprzyja chęci inwestowania. Odwrotnie, gdy stopy procentowe są niskie – wtedy gospodarka jest pobudzana. Tani kapitał zachęca do zadłużania się, co z kolei stymuluje wzrost konsumpcji i inwestycji.

Inflacja

Inflacja, którą określa się, jako tempo wzrostu cen jest kolejnym ważnym element mającym wpływ na kursy walut. Z reguły w państwach, w których występuje ustabilizowany niski poziom inflacji waluty wykazują wzrostowy kierunek, ponieważ w takiej sytuacji ich siła nabywcza rośnie w porównaniu do innych walut. W krajach posiadających wysoki poziom inflacji obserwowana jest deprecjacja (umniejszanie wartości) własnej waluty w odniesieniu do walut państwa będących partnerami handlowymi. Mówiąc prościej – w dłuższej perspektywie wzrost krajowych cen sprawia, że eksportowane towary stają się mniej konkurencyjne, co przyczynia się do osłabienia waluty.

PKB

Produkt Krajowy Brutto (PKB) to kolejny wskaźnik ekonomiczny, mający znaczący wpływ na cenę waluty. PKB jest wyrażeniem sumy wszystkich towarów i usług wytworzonych w danym kraju w określonym czasie (np. w ciągu jednego roku). Jeżeli PKB jakiegoś państwa rośnie, oznacza to, że jego gospodarka rozwija się. Jeżeli produkt krajowy brutto maleje, zazwyczaj zmiana ta jest zwiastunem recesji. Tutaj zależność jest prosta: rosnąca w siłę gospodarka wzmacnia walutę danego kraju, recesja – osłabia.

Czynniki środowiskowe

Wzrosty i spadki kursów walut uwarunkowane są bardzo wieloma czynnikami. Najważniejszą rolę odgrywają przedstawione powyżej wskaźniki makroekonomiczne, jednakże również istotny wpływ na cenę każdej waluty mają także czynniki geopolityczne i spekulacyjne.

Wśród czynników geopolitycznych wyróżniamy takie, które wpływają na politykę i bezpieczeństwo danego państwa. Są to między innymi wybory prezydenckie, parlamentarne oraz konflikty zbrojne. Jakiekolwiek czynniki, które budzą niepewność inwestorów bądź powodują destabilizację sytuacji, będą obniżały kurs krajowej waluty.

Spekulacja walutowa przyczynia się również do wzrostów i spadków kursów walut. W warunkach normalnych, gdy sytuacja płatnicza kraju jest ustabilizowana i nie występują gwałtowne zmiany, czynniki spekulacyjne odgrywają pozytywną rolę. Oznacza to, że działania spekulantów przyczyniają się do łagodzenia wahań kursów walut. W sytuacji odwrotnej – gdy sytuacja płatnicza jakiegoś państwa nie jest stabilna, spekulacja zmienia gwałtownie kurs waluty – następuje gra na zwyżkę bądź zniżkę ceny pieniądza.

Gdy cena franka szwajcarskiego lub euro wzrasta, wszyscy ci, którzy posiadają kredyty w tych walutach muszą zapłacić wyższe raty w przeliczeniu na złotego. Podstawowa wiedza na temat stóp procentowych, inflacji, PKB, bezrobocia, a także wpływów środowiskowych, pozwala zrozumieć przyczyny zmian kursów walut.

Artykuł powstał przy współpracy z działem marketingowym xopenhub.pro