1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. TAURON Dystrybucja S. A. Oddział we Wrocławiu OGŁASZA...
Wróć do listy komunikatów

TAURON Dystrybucja S. A. Oddział we Wrocławiu OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY

TAURON Dystrybucja S. A.
Oddział we Wrocławiu
Plac Powstańców Śląskich 20
53-314 Wrocław
 
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG PUBLICZNY
na sprzedaż niżej wymienionych środków transportu
Lp 1
Marka, model - Caterpillar 302.5 minikoparka
Nr rejestracyjny/fabryczny - CAT3025CHGBB00329
Rok produkcji - 2007
Cena wywoławcza brutto - 34 400,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - brak
 
Lp 2
Marka, model - Fiat Doblo 1.3 JTD M-jet
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW715NC
Rok produkcji - 2010
Cena wywoławcza brutto - 16 100,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - Pojazd uszkodzony w kolizji
 
Lp 3
Marka, model - Fiat Panda van 1.2
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW917GU
Rok produkcji - 2008
Cena wywoławcza brutto - 4 050,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - brak
 
Lp 4
Marka, model - Ford Transit 260S 2.2 TDCi
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW092NE
Rok produkcji - 2010
Cena wywoławcza brutto - 21 900,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - brak
 
Lp 5
Marka, model - Ford Transit 300L 2.2 TDCi
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW392GU
Rok produkcji - 2008
Cena wywoławcza brutto - 20 200,00
Stawka podatku Vat [%] 23
Uwagi - brak
 
Lp 6
Marka, model - Ford Transit 300L 2.2 TDCi
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW692JE
Rok produkcji - 2008
Cena wywoławcza brutto - 10 400,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - brak
 
Lp 7
Marka, model - JCB MIDI CX koparko-ładowarka
Nr rejestracyjny/fabryczny - Nie czytelny
Rok produkcji - 2008
Cena wywoławcza brutto - 45 500,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - brak
 
Lp 8
Marka, model - Melex W6F 22R wózek akumulatorowy
Nr rejestracyjny/fabryczny - 195599
Rok produkcji - 1996
Cena wywoławcza brutto - 2 800,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - brak
 
Lp 9
Marka, model - Peugeot Boxer 3.0 HDI
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW528PX
Rok produkcji - 2011
Cena wywoławcza brutto - 32 000,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - brak
 
Lp 10
Marka, model - Skoda Citigo Active 1.0 i
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW060TX
Rok produkcji - 2013
Cena wywoławcza brutto - 15 800,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - Pojazd uszkodzony w kolizji
 
Lp 11
Marka, model - Terex TC16 minikoparka
Nr rejestracyjny/fabryczny - TC00160698
Rok produkcji - 2008
Cena wywoławcza brutto - 30 100,00
Stawka podatku Vat [%] 23
Uwagi - brak
 
Lp 12
Marka, model - VW Caddy 2.0 SDI
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW667GX
Rok produkcji - 208
Cena wywoławcza brutto - 13 000,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - Pojazd uszkodzony w kolizji
 
Lp 13
Marka, model - VW Transporter T5 2.5 TDi
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW668GX
Rok produkcji - 2008
Cena wywoławcza brutto - 26 700,00
Stawka podatku Vat [%]-23
Uwagi - brak
 
Lp 14
Marka, model - Wiola W2 przyczepa laweta
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW138HP
Rok produkcji - 2008
Cena wywoławcza brutto - 2 400,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - brak
 
Lp 15
Marka, model - Wiola W4 przyczepa laweta
Nr rejestracyjny/fabryczny - DW279PP
Rok produkcji - 2006
Cena wywoławcza brutto - 2 600,00
Stawka podatku Vat [%] - 23
Uwagi - brak
1. Prowadzącym przetarg jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział we Wrocławiu: pl. Powstańców Śląskich 20, 53-314 Wrocław.
 
2. Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej i odbędzie się dnia 2018-05-29
o godzinie 12.00 w sali nr 101 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.
 
3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany środek transportu, z zastrzeżeniem pkt.7.
 
4. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym zamieszczonym na stronie:
www. taurondystrybucja.pl (odnośnik: Przetargi ►Pozostałe ogłoszenia,
Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław, Rodzaj postępowania, sprzedaż).
Formularze ofertowe dostępne będą również w miejscu oglądania pojazdów.
 
5. Ofertę należy składać na każdy środek transportu oddzielnie, w osobnej kopercie, tzn. że każda koperta może zawierać jedną ofertę zakupu jednego środka. Kopertę należy zaadresować na: TAURON D ys t r yb u c j a S . A . O d d z i a ł w e W r o c ł a w i u ,
ul . Trzebnicka 35/37, 50- 2 3 1 W r o c ł a w , podać nazwę i adres oferenta oraz oznaczyć:
Przetarg pisemny na środek transportu nr ……  (oznaczenie nr pozycji z tabeli ogłoszenia). Nie otwierać przed 2018-05-29 godz. 12.00
 
6. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty prowadzący przetarg nie
bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferty złożone
po terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
Strona 2 z 2
 
7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta i opatrzone napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
 
8. Oferty należy składać do dnia 2018-05-29 do godz. 11.00 w Kancelarii
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.
 
9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego do składania ofert.
 
10. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg informuje tych oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie aukcji. Wysokość postąpienia zostanie podana przed rozpoczęciem aukcji.
 
11. W przypadku obecności wszystkich oferentów, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę, prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie aukcji.
 
12. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od daty zakończenia przetargu (akceptacji protokołu z przetargu).
 
13. Nabywca jest zobowiązany odebrać nabyty środek transportu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie później niż do dnia 2018-06-22.
 
14. Wszystkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa Nabywca w całości.
 
15. Nabywca, który w wyznaczonym terminie, nie uiści ceny nabycia, lub pisemnie zrezygnuje z nabycia, traci prawa wynikające z wyboru oferty. W tym określonym przypadku prowadzący przetarg powiadamia o możliwości nabycia następnego nabywcę, który zaoferował kolejną najwyższą cenę.
 
16. Wyniki przetargu ogłoszone będą po rozstrzygnięciu przetargu na stronie internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl (odnośnik: Przetargi ►Pozostałe ogłoszenia, Spółka: TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Wrocław, Rodzaj postępowania, sprzedaż).
 
17. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do wycofania środka transportu lub unieważnienia przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyn oraz nie odpowiada za wady fizyczne i braki w wyposażeniu oferowanych środków transportu.
 
18. Przystąpienie do przetargu przez oferenta oznacza akceptację warunków sprzedaży środków transportu zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 
19. Środki transportu będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach od 2018-05-17 do 2018-05-28 w godzinach od 9.00 do 12.00 w Dziale Transportu TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Trzebnickiej 35/37 we Wrocławiu.
 
20. Bliższych informacji o przetargu udziela w dni robocze od godziny 9.00 do 12.00:
Dział Transportu, tel. 71/8893623, 71/8893619 71/8893629.