1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo...
Wróć do listy komunikatów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY PUSTOSTANÓW   dla pracowników i byłych pracowników LP Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Żmigród, 55-140 Żmigród, ul. Parkowa 4a, na podstawie art. 40a, ust. 9 Ustawy z dnia 28 września 1991 r o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz. 788) ogłasza nw. nieruchomość – pustostan do sprzedaży dla pracowników i byłych pracowników Lasów Państwowych.
Nieruchomość została zatwierdzona do sprzedaży przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w wykazie z dnia 20 marca 2018 roku oraz ogłoszona w Biuletynie Informacyjnym Lasów Państwowych nr 4 (304) opublikowanym 9 kwietnia 2018 r.

Nazwa nadleśnictwa:  Nadleśnictwo Żmigród
Obręb leśny: 1
Oddział:68
Pododdział : s - 00
Numer ewid. działki: 682
Nr KW : KW WR1M/00025722/0
Pow. działki w m2 : 902 m2
Sąd Rejonowy : Sąd Rejonowy w Miliczu
Udział w działce: 4500/10000 
Udział w budynku : 4500/10000
Nazwa obrębu ewid. : Sułów 
Nazwa gminy: Gmina Milicz
Adres - kod pocztowy : 56-300 
Adres - miejscowość : Milicz
Adres - ulica, numer porządkowy: Łąki Gajówka 2/1
Rodzaj zabudowy sposób zagospodarowania : Samodzielny lokal (pustostan), w zabudowie szeregowej o powierzchni użytkowej 49,00 m2, murowany, kryty dachówką, instalacja el., wspólny zbiornik bezodpływowy 
  
Wartość rynkowa nieruchomości wynosi  50.000 zł
Pisemny wniosek o zamiarze nabycia lokalu wolnego (pustostanu) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych, o których mowa w art. 40a ust. 9 ustawy o lasach mogą składać w terminie 1 miesiąca od ogłoszenia wykazu w prasie, tj. do 8.06.2018 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Nadleśnictwa Żmigród, 55-140 Żmigród ul. Parkowa 4a lub przesłać listem poleconym za dowodem doręczenia pod ten sam adres.
Do pisemnego wniosku należy dołączyć:
- oświadczenie o przysługującym pierwszeństwie zakupu
- dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia w Lasach Państwowych oraz innych jednostkach, o których mowa w art. 40a ust. 6 Ustawy o lasach. Kopie dokumentów powinny być zaopatrzone klauzulą „stwierdzam zgodność z oryginałem”
- propozycję sposobu spłaty należności, a w szczególności ilości rat, w jakich zostanie spłacona należność.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości lokalowej można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Żmigród, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Joanna Karaszewska tel. 71 385 30 52 wew. 673.
Paweł Górski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Żmigród