Wróć do listy komunikatów

LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI w Wągrowcu. Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu i budynków.

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Łukasz Polimirski  na podstawie art.953 § 1 pkt.5 oraz art.955 § 3 
k.p.c. zawiadamia, że w dniu 14 marca 2017r. o g. 10.20  w Sądzie Rejonowym  w Wągrowcu  przy ul. Kościuszki 18 sala 4 odbędzie się

PIERWSZA   LICYTACJA  NIERUCHOMOŚCI stanowiącej  własność dłużników Elżbiety Prywałow i Marcina Prywałow
Na przedmiot licytacji składa się prawo własności gruntu i budynków. Nieruchomość  zapisana jest  pod numerem PO1B/00054569/9  Sądu Rejonowego  w Wągrowcu.Nieruchomość położona jest  w  Mieścisku przy ul. Polnej  i składa się z działki nr  553/12    powierzchni 5710 m2, zabudowanej budynkiem magazynowo-biurowym o pow. użytkowej 404,40m2, budynkiem magazynowym o pow. użytkowej 159,70m2, fundamentami i ścianami  o pow. zabudowy 76,60m2 oraz uzbrojenie i urządzenie terenu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:   242.700,00-zł,
Cena wywołania wynosi:                               182.025,00-zł

Przystepujący do licytacji zobowiązany  jest złożyć rękojmię w wysokości  24.270,00-zł  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 
Rękojma powinna być  złożona w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do 
wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu  o utracie rękojmi. Rękojmię można także uiścić na konto komornika sądowego w PKO Bank Polski S.A. Oddział w Wągrowcu nr 61 1020 3903 0000 1402 0027 8812.
           Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i 
rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym , licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
          W przypadku sprzedaży nieruchomości o charakterze rolnym mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  11 kwietnia 2003r.  o kształtowaniu ustroju rolnego Dz.U. 2003 Nr 64 poz. 592 ze zm.

                   Oglądanie w/w nieruchomości odbędzie się  27 lutego 2017r. r. o g. 10.00.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji. Użytkowanie, służebność i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucjii wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia  o przysądzeniu własności. Komornik Sadowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu

Łukasz Polimirski