1. Gazeta Wrocławska
  2. Komunikaty
  3. LICYTACJA nieruchomości położonych w miejscowości Wyszyny,...
Wróć do listy komunikatów

LICYTACJA nieruchomości położonych w miejscowości Wyszyny, gmina Budzyń,

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22.05.2018r. o godz.12:10 w sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu z/s w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A udziałów w nieruchomościach położonych w miejscowości Wyszyny, gmina Budzyń, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, należących do dłużników: Krasnopolski Piotr i Krasnopolska Anna, posiadających założone księgi wieczyste w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu nr: PO1B/00028528/9/ w udziale 500/10000 części/, PO1B/00028759/7 / w udziale 1/12 części /.

Licytowane nieruchomości stanowi: udział 500/10000 części w nieruchomości PO1B/00028528/9, co stanowi: - udział 500/10000 w działce nr 423 o powierzchni 812 m2 zabudowanej budynkiem garażowym wieloboksowym, stanowiącym garaż w zabudowie szeregowej, udział 1/12 części w nieruchomości PO1B/00028759/7, co stanowi: - udział 1/12 części w działce nr 335 o powierzchni 246 m2 nie zabudowanej, stanowiącej drogę wewnętrzną w ogródkach działkowych Nieruchomość -udział 500/10000 części w nieruchomości PO1B/00028528/9, oszacowana jest na kwotę: 2.633,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.974,75 zł. Nieruchomość -udział 1/12 części w nieruchomości PO1B/00028759/7, oszacowana jest na kwotę: 118,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 88,50 zł

Zgodnie z art.962 § 1. kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. -nieruchomość udział 500/10000 części w nieruchomości PO1B/00028528/9 kwotę 263,30 zł -nieruchomość udział 1/12 części w nieruchomości PO1B/00028759/7 kwotę 11,80 zł /w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek, ul.Reja 32A/13 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W/w rękojmię można również wpłacić na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, a przed rozpoczęciem licytacji okazać potwierdzenie przelewu. Nieruchomości te można oglądać w dniu 08.05.2018r. o godz. 11:00, natomiast elaborat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.