Szkoleń BHP w przedsiębiorstwach jest więcej, ale wynika to raczej z rozwoju naszego regionu, otwiera się więcej przedsiębiorstw, rośnie świadomość pracodawców – mówi Grzegorz Furca z GD PARTNERS S.C. BHP-PPOŻ.Obowiązki pracodawcy względem pracownika regulują przepisy ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy.W myśl przepisów art. 207 § 1 Kp odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy ponosi pracodawca.


Według tych przepisów, obowiązkiem pracodawcy jest m.in.: organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,  zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, a także uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych.

Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.
Zgodnie z przepisem art. 207 § 3 Kp pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasa-Wraz ze zmianami rynkowymi zmienia się także kierunek rozwoju szkoleń BHP.
– Trzeba więcej czasu poświęcić na praktyczne przykłady, podpierać się nowoczesnymi  metodami zarządzania tymi zagadnieniami. Połączenie teorii z praktyką, pokaz używania sprzętu ppoż., udzielania pierwszej pomocy, stosowanie sprzętu ochrony indywidualnej – wyjaśnia Grzegorz Furca. – Obecnie przeprowadzamy zdecydowanie więcej szkoleń specjalistycznych w zakresie obsługi maszyn i urządzeń oraz udzielania pierwszej pomocy – dodaje Grzegorz Furca.
Firmy zajmujące się przeprowadzaniem szkoleń próbują cały czas dostosować swoje działania do potrzeb występujących na rynku.

Katarzyna Gęsiarz