Pierwszy polski pośrednik Finansowy Programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych „EaSI” na lata 2014- 2020 pozyskał i uruchamia preferencyjne finansowanie dla podmiotów wykluczonych rynkowo. Dzięki umowie z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym (EFI), Inicjatywa Mikro (IM) udostępni blisko 200 mln zł mikropożyczek dla polskich mikroprzedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Programy ramowe UE to specjalna grupa programów realizowana bezpośrednio ze szczebla europejskiego przy pośrednictwie międzynarodowych instytucji finansowych (np. EFI). Brak tu tzw. kopert narodowych, czyli gwarancji alokacji dla poszczególnych państw uczestniczących, a wykorzystanie instrumentów finansowych tych programów w danych państwach zależy od sprawności i konkurencyjności tzw. narodowych pośredników finansowych.

Programy te oferują zarówno wsparcie w formie dotacji, wsparcia technicznego, jak i w formie zwrotnej – w postaci instrumentów finansowych (IF). Do takich programów zaliczany jest Program na rzecz zatrudniania innowacji społecznych „EaSI” na lata 2014 – 2020.

KE wspiera tutaj dostępność mikrofinansowania- pożyczek do wysokości 100 tys zł, przeznaczonych dla mikroprzedsiebiorców oraz osób napotykających bariery w wejściu na rynek pracy. Dostępność tych środków może decydować o „byciu” najmniejszych firm, mających trudności z uzyskaniem standardowego kredytu, jak również umożliwia rozpoczęcie własnej działalności np. bezrobotnym czy osobom młodym.

- KE jest trwale zaangażowana we wspieranie mikroprzedsiębiorczosci, jako sposobu walki z wyłączeniem społecznym i finansowym. Umowa z Inicjatywą Mikro pozwoli ponad 6 tys. polskich mikroprzedsiębiorców pozyskać pożyczki o łącznej wartości blisko 200 mln zł, dając im wsparcie do rozpoczęcia działalności i rozwoju, jednocześnie przyczyniając się się do pobudzenia gospodarki – mówiła Marianne Thyssen, Komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników.

W ramach EaSI, inicjatywa Mikro uruchomi specjalny program pożyczkowy objęty unijną gwarancją. Gwarancja UE jest bezpłatna i realizowana poza reżimem pomocy publicznej, co oznacza brak konieczności obciążania (klienta i pośrednika) uciążliwym ryzykiem i obowiązkami sprawozdawczymi. Pośrednik musi za to stosować „Europejski kodeks dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów”. Inicjatywa Mikro (IM) wdroży budżet mikrofinansowania o ponad połowę wyższy od finansowania udostępnionego do tej pory przez wszystkich pośredników Instrumentu Progress w Polsce. Oferta IM dedykowana jest podmiotom w tzw. luce finansowej, nie konkurując ani nie wypierając z rynku oferty bankowej. Z nowej oferty do połowy 2018 roku ma skorzystać ponad 6 tys, polskich mikroprzedsiębiorcow.

- IM wesprze osoby podejmujące działalnośc gospodarczą oraz mikroprzedsiębiorców w rozwijaniu ich firm, niezależnie od sektora działalnosci oraz etapu rozwoju, w jakim się znajdują. Nasz fundusz stosuje zindywidualizowane podejście do każdego podmiotu, uwzględniając nie tylko jego zdolność kredytową ale i specyfikę jego aktywności. Dzięki gwarancji UE jesteśmy w stanie znacznie rozszerzyć zakres i dostępność usług. Wysoko oceniamy współprace z EFI i mamy nadzieję na pomyślną realizację całego projektu – powiedział Piotr Zimoląg, Prezes Inicjatywy Mikro sp. z o.o.

W regulacjach UE zdefiniowano mikroprzedsiebiorstwo jako firmę zatrudniającą mniej niż 10 osób lub prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, którego roczny obrót lub roczna kwota bilansu nie przekracza 2 mln euro. 95 proc. firm w Europie to mikroprzedsiębiorcy. W tym świetle mikrofinansowanie jawi się jako ważne narzędzie pobudzania samozatrudnienia, tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw. Znaczenie mikrofinansowania wzrasta szczególnie w okresach ograniczania oferty kredytowej przez banki. Instrumenty wsparcia inżynierii finansowej UE powinny pomóc kredytodawcom, poprzez m.in. zabezpieczania ryzyka, dostęp do tańszego pieniądza i w efekcie zwiększanie dostępności finansowania.

- Pragnę pogratulować IM europejskiego sukcesu i wyrazić zadowolenie, że tego typu instrumenty i instytucje finansowe wesprą polski rynek w walce z wykluczeniem finansowym oraz w rozwoju wzrostu zatrunienia i przedsiębiorczości. W Polsce nadal bowiem istnieje potrzeba znacznego zaangażowania wsparcia tego typu, aby ułatwić wykluczonym podejmowanie aktywności i unikanie ubóstwa. Polski rząd, w tym MRPiPS także podejmuje działania w tym kierunku. Jednym z nich jest udział Polski, jako państwa członkowskiego, w finansowaniu programu EaSI oraz wsparcie rodzinnego rynku, właśnie poprzez KPK – mówiła Renata Szczęch, Podsekretarz Stanu w MRPiPS.

Potwierdzają to dane resortu gospodarki; ponad 30 proc. wnioskujących o kredyt w Polsce spotyka się z odmową. Odsetek ten jest prawie trzykrotnie wyższy wśród start-up (88 proc.). Jednocześnie do najważniejszych powodów zamykania działalności gospodarczej należą niskie kompetencje w zakresie umiejętności zarządzania finansami firmy, mimo jej potencjału gospodarczego. Ponad połowa ztakich podmiotów spełnia warunki, umożliwiające obsługę przez fundusz IM, który w ramach uzyskanego wsparcia zagranicznego i unijnego, posiada odpowiednie narzędzia i środki do pochłaniania ryzyka i obsługi klientów podwyższanego ryzyka.

Z tego powodu IM i KPK opracowały i ogłosiły uruchomienie działań wspierających wdrożenie ww. instrumentów UE w postaci Programu inkubacji klienta finansowego na rzecz przedsiębiorczości i rynku pracy „IMPULS”. MA to być specjalny program współpracy z rynkiem finansowym, mający na celu umożliwienie podejmowania działalności gospodarczej i zatrudnienia poprzez udostępnienie usług finansowych i monitoringu klientom odrzucanym przez komercyjny rynek finansowy. Osoby te po pewnym czasie, po uzyskaniu przez nich odpowiedniego stopnia dojrzałości biznesowej i zdolności do np. uzyskania kredytu bankowego, będą ponownie włączone do standardowego obrotu gospodarczego. W razie powodzenia programu w zakresie „EaSI”, rozważane jest rozszerzenie go na inne instrumenty.

- Program jest godną pochwały inicjatywą prywatną, ale realizowaną w ramach działalności misyjnej IM – pod patronatem i we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE, ponieważ dotyczy wprost beneficjentów programu EaSI w Polsce. Będziemy wspierać tego Pośrednika w dialogu z rynkiem komercyjnym w tej sprawie – mówił Arkadiusz Lewacki, Dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.