Powstał spór zbiorowy pomiędzy związkami zawodowymi w Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni „Turów”, a Polską Grupą Energetyczną.Trwa on od 13 stycznia. Górnicy i energetycy z Turowa chcą zmusić zarząd koncernu do odstąpienia od projektu tworzenia tzw. Centrów Usług Wspólnych. Chodzi o wyprowadzenie usług księgowych i administracji personalnej do zewnętrznych firm, które będą świadczyły je dla całej grupy. Związkowcy zapowiadają, że jeśli zarząd koncernu nie wycofa się z tworzenia Centrów Usług Wspólnych, do protestów przyłączą się też inne zakłady grupy.

Otrzymaliśmy oświadczenie przesłane przez Iwonę Paziak, rzecznika prasowego PGE GiEK.

„W Grupie Kapitałowej PGE podjęto analizy i działania umożliwiające poprawę jakości i efektywności pracy w całej GK PGE w tzw. obszarach wsparcia tj. w obszarach rachunkowości i obsługi kadrowo – księgowej. Rezultatem czynności projektowych jest ukształtowanie przekonania o konieczności uspójnienia i standaryzacji procesów zachodzących w obszarze HR/FK.
Uznano, iż realizacja założeń projektowych winna być przeprowadzona poprzez  utworzenie podmiotu  PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa Sp.

z o.o. - w 100 proc. zależnego od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Grupa Kapitałowa PGE realizuje wewnętrzne zmiany organizacyjne przy pełnym poszanowaniu zawartych umów ze Związkami Zawodowymi, przestrzegając powszechnego i wewnątrzzakładowego prawa.
Będziemy dążyć do podpisania porozumień stanowiących dla pracowników, do których adresowany jest projekt, pełne gwarancje i zabezpieczenia posiadanych dotychczas uprawnień. Podczas spotkania ze stroną Społeczną w dniu 15 stycznia 2015 r. uzgodniono, że strona Pracodawców doprecyzuje argumentację przekazaną wcześniej Związkom Zawodowym. Ponadto informuję, że projekt CUW HR/FK w GK PGE nie jest projektem restrukturyzacyjnym i nie ma na celu zwalniania osób zatrudnionych obecnie w obszarach wsparcia.To projekt poprawiający jakość i efektywność obsługi w obszarach HR i FK. Takie rozwiązania stosowane są na całym świecie, a nie brak także przykładów w Polsce, w tym także w innych firmach energetycznych.”