Każdy zdaje sobie sprawę z tego, jak ciężka i niebezpieczna jest praca górnika, a mimo to wysokość zarobków, premii, czy nagród ciągle budzi zazdrość u przedstawicieli innych zawodów. Przywileje wynikające z Karty Górnika nie dotyczą wszystkich pracowników. Premię regulaminową w 2012 roku otrzymało tylko 28% górników, a mediana rocznej premii regulaminowej wynosiła 5 018 PLN. Jedna czwarta górników otrzymała więcej niż 6 807 PLN.

Znacznie więcej, bo aż 51% pracujących w tym zawodzie otrzymało nagrodę i premię uznaniową. Mediana nagród i premii uznaniowych była o 19% wyższa od premii regulaminowej i wynosiła 5 982 PLN. Co czwarty górnik otrzymał nie mniej niż 9 027 PLN, natomiast 25% najniższej nagrodzonych i premiowanych górników otrzymało poniżej 3 526 PLN. Do nagród i premii uznaniowych zalicza się również dodatkową pensję na „Barbórkę” – podaje GUS.

Ta nagroda roczna według ustawy przysługuje wszystkim górnikom zatrudnionym przed 1996 rokiem, ale nie tylko. Dostają ją również górnicy w kopalniach, w których związki zawodowe wynegocjowały to w układach zbiorowych.

Tabela1

 

ZUS podaje, że w 2013 roku w Polsce było ok. 206 tysięcy emerytów - byłych górników. Jak pokazuje wykres 1., 26% z nich to osoby poniżej 54. roku życia. Byłych górników na emeryturze, mających mniej niż 65 lat, było w Polsce w sumie prawie 130 tysięcy. To znacznie ponad połowa (63%) wszystkich emerytów, pracujących wcześniej w kopalniach.

wykres1

 

premie1