Jak twierdzą specjaliści z rynku pracy, zapotrzebowanie na absolwentów z technicznym wykształceniem wciąż wzrasta. Nie każdy może ukończyć studia, jednak zdobycie zawodu jest niezmiernie ważne. Często nauka w szkołach wiąże się z wysokimi opłatami, które wielu osobom mogą uniemożliwić zdobycie atrakcyjnego zawodu. Teraz pojawia się szansa, aby we Wrocławiu za darmo zdobyć wykształcenie. Rekrutacja na 7 kierunkach potrwa do końca lutego.

Szkoła Policealna LIDER działa w oparciu o decyzję Kuratorium Oświaty z dnia 19.08.2014 o nr 71/2014. Jest to szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej. Nauka jest bezpłatna i nie wiąże się dla słuchacza z żadnymi opłatami. Po której zakończeniu absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły zgodne z zasadami i wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN). Słuchacz uzyskuje legitymację uprawniającą do zniżek: MPK, PKS, PKP oraz może uzyskać zaświadczenie do ZUS, KRUS, WKU, MOPS.W Szkole Policealnej LIDER, gdzie nie jest wymagana matura, można uczyć się zarówno zaocznie, jak i wieczorowo zupełnie za darmo. Do końca lutego prowadzona jest rekrutacja na 7 kierunkach. Każdy na dobry początek otrzyma tablet samsung z elektronicznymi podręcznikami niezbędnymi do zdania końcowych egzaminów, które zostaną zorganizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

 

Technik rachunkowości

To specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych. 700 godzin lekcyjnych, 2 lata, IV semestry, obejmują takie zagadnienia jak: działalność gospodarcza w branży ekonomicznej, język obcy w rachunkowości, rachunkowość finansowa, wynagrodzenia i podatki, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne - biuro rachunkowe, dokumentacja biurowa, biuro wynagrodzeń i podatków. Po ukończeniu nauki słuchacz zdobywa tytuł Technik rachunkowości.

Technik geodeta

to idealny kierunek dla osób odpowiedzialnych, systematycznych i dokładnych. Obdarzonych wyobraźnią przestrzenną, orientacją w terenie, odpornych na zmienne warunki pracy, o dobrym stanie zdrowia. Mających zainteresowania techniczne i przyrodnicze. Technik geodeta interpretuje treści map, przekrojów, profili i zdjęć geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich. Absolwent w zawodzie technika geodety zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do podejmowania pracy w jednostkach opracowujących projekty prac geologicznych, prowadzących badania laboratoryjne, wykonujących badania i prace geologiczne terenowe, w jednostkach samorządowych (m.in. w wydziałach geologii i ochrony środowiska). 700 godzin lekcyjnych, 2 lata, IV semestry, obejmuje takie zagadnienia jak: geodezja ogólna, geodezja inżynieryjna, kataster i gospodarka nieruchomościami, prawo w geodezji, działalność gospodarcza w geodezji, język obcy w geodezji, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne - pomiary sytuacyjne i wysokościowe, prace i pomiary realizacyjne i geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej, rysunek geodezyjny, dokumentacja katastralna. Po ukończeniu nauki słuchacz zdobywa tytuł Technik geodeta.

Technik informatyk

Do najważniejszych zadań informatyka należą umiejętności tworzenia oprogramowania i znajomość specjalistycznego języka, zarządzanie danymi i przekazywanie ich, szyfrowanie, administrowanie systemów komputerowych, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość teoretyczna i praktyczna sprzętu komputerowego, jego składanie i usuwanie ewentualnych usterek. Zawód ten zyskał duże znaczenie wraz z upowszechnieniem się komputerów oraz rozwojem Internetu, kiedy to informatyka stała się ważnym elementem rozwoju przemysłu czy handlu, wspomaga zarządzanie firmą, wspiera medycynę, edukację, komunikację i wiele innych dziedzin. 700 godzin lekcyjnych, 2 lata, IV semestry, obejmują takie zagadnienia jak: systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej,  sieci komputerowe, witryny i aplikacje internetowe, systemy baz danych, działalność gospodarcza w branży informatycznej, język obcy zawodowy w branży informatycznej, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne - diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, administracja bazami danych,  programowanie aplikacji internetowych. Po ukończeniu nauki słuchacz zdobywa tytuł Technik informatyk.
Technik administracji może być zatrudniony w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej m.in. w: bankach, urzędach, firmach ubezpieczeniowych. Możliwość zdobycia pracy staje się praktycznie nieograniczona. 700 godzin lekcyjnych, 2 lata, IV semestry, obejmuje takie zagadnienia jak: język obcy w administracji, działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej, podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, podstawy prawa administracyjnego, podstawy finansów publicznych, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne - wykonywanie pracy biurowej, postępowanie w administracji. Po ukończeniu nauki słuchacz zdobywa tytuł Technik administracji.

Technik drogownictwa

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaistniała konieczność dostosowania infrastruktury do wymagań europejskich, w tym budowy i przebudowy sieci dróg i autostrad, a także obiektów mostowych. Położenie Polski w centrum Europy powoduje, że natężenie ciężkiego ruchu samochodowego, szczególnie w kierunku wschód - zachód, z roku na rok intensywnie wzrasta. Budowa i utrzymanie nowoczesnych dróg i obiektów mostowych w dobie szybko rozwijającej się gospodarki wymaga zatrudniania wysoko wyspecjalizowanej kadry technicznej, w tym pracowników ze średnim wykształceniem technicznym. Technicy drogownictwa należą do grupy poszukiwanych pracowników. 700 godzin lekcyjnych, 2 lata, IV semestry, obejmuje takie zagadnienia jak: budownictwo ogólne, technologia robót ziemnych i nawierzchniowych, organizacja robót drogowych i utrzymaniowych, kosztorysowanie w budownictwie, język obcy zawodowy w drogownictwie, działalność gospodarcza w budownictwie, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne - dokumentacja techniczna, roboty naziemne i nawierzchniowe, nadzór robót i utrzymanie dróg i obiektów mostowych, kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie. Po ukończeniu nauki słuchacz zdobywa tytuł Technik drogownictwa.

Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
Zajmuje się prowadzeniem rejestrów oraz wyjaśnieniem przyczyn wypadków w zakładzie pracy. Dba on także o zapewnienie odpowiedniego nadzoru dotyczącego przestrzegania zasad BHP. Ważnym elementem działalności specjalisty BHP jest prowadzenie szkoleń dla pracowników zakładów pracy. Mają one przygotować kadrę do bezpiecznego wykonywania swoich zadań i zminimalizować ryzyko wystąpienia wypadków. Specjalista ds. BHP przygotowuje również analizy, raporty i zaświadczenia. 525 godzin lekcyjnych, 1.5 roku, III semestry, obejmuje takie zagadnienia jak: podstawy prawa pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, ergonomia w procesie pracy, zagrożenia w środowisku pracy, język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia praktyczne - ocena ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy. Po ukończeniu nauki słuchacz zdobywa tytuł Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Florysta

W zawodzie florysty nie ma granicy wiekowej, zawód ten mogą wykonywać osoby w każdym wieku, także starsze pod warunkiem, że posiadają odpowiednie kwalifikacje, warunki zdrowotne i predyspozycje. 360 godzin lekcyjnych, 1 rok, II semestry, obejmuje takie zagadnienia jak: materiałoznawstwo roślinne i nieroślinne, kulturowe podstawy florystyki, środki wyrazu twórczego, kompozycje florystyczne, podstawy przedsiębiorczości, przedsiębiorstwo florystyczne, język obcy we florystyce, zajęcia praktyczne – tworzenie kompozycji i aranżacji florystycznych. Po ukończeniu nauki słuchacz zdobywa tytuł Florysta. Patronat nad tym kierunkiem objęła redakcja dwumiesięcznika Nasz Dom i Ogród – Flora.

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły 71 324 68 58 lub sekretariat@lider.wroclaw.pl . Więcej o kierunku można przeczytać na stronie internetowej www.lider.wroclaw.pl.

 

 

Źródło: Materiały Prasowe