Dzięki unijnej dotacji odpady komunalne z powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego i kłodzkiego posłużą m.in. jako paliwo alternatywne do produkcji cementu. Wsparcie z Unii Europejskiej wynosi około 4 milionów złotych. Zasili ono budżet inwestycji wycenianej na ponad 5,7 mln zł. Europejskie pieniądze pozwolą na rozbudowę liniisortowniczej, na którą trafiająodpady komunalne zmieszane. Nowe urządzenia, m.in. separatory magnetyczne, przesiewacz i rozdrabniarka, umożliwią oddzielanie złomu od reszty odpadów.

W efekcie będą pozyskiwane cenne surowce wtórne: aluminium i stal. Pozostałe po sortowaniu odpadów – m.in. tkaniny, drewno i tworzywa – Centrum będzie przekazywać jako surowiec do produkcji paliwa alternatywnego. Zostanie ono wykorzystane m.in. w procesie produkcji cementu.

Zakład zainwestuje także w budowę instalacji do kompostowania odpadów: specjalnych tuneli, placów dojrzewania kompostu i stawu gromadzącego odcieki. Odpady dzięki kompostowaniu zmniejszą swoją wagę i objętość. W efekcie mniejsza będzie ich ilość przeznaczona naskładowisko.

Ekologiczne Centrum Odzysku odpadów ECO Bielawa, w którego rozbudowie pomoże dotacja z unijnego konkursu, rocznie przyjmuje około 60 tys. ton odpadów komunalnych odponad 155 tys. mieszkańców. Centrum planuje, że dzięki nowym inwestycjom, które zostaną zrealizowane do końca 2015 roku, ilość odpadów przekazywana na składowiska zmniejszy się o około 36 proc. w stosunku do odpadów przyjętych w ciągu roku. Umowę na udzielnie finansowego wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko podpisali: prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa i Tadeusz Drozdowski, właściciel Zakładu Usług Komunalnych w Pieszycach (to instytucja, którą zarządza ECO Bielawa).

Bielawskie Centrum, które działa od 2013 r., ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Powstanie takich instalacji jest wynikiem wdrażania w Polsce nowego prawa odpadowego. RIPOK musi przetwarzać odpady z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tysięcy osób  i spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki i technologii. Takie właśnie warunki spełnia Centrum w Bielawie.