Regionalnych Programów Operacyjnych jest tyle, ile województw, czyli 16, bo każde z nich ma swój RPO (nie licząc specjalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej). I to właśnie w tych programach znajduje się najszersza oferta dotacji dla mikroprzedsiębiorstw.

Nadrzędnym celem RPO jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego danego województwa, poprzez wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na rynkach europejskich. By tego dokonać, potrzebne jest szczególnie wsparcie mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw, bo to one dominują w strukturze gospodarczej większości polskich regionów.

Na przykład w województwie lubuskim ponad 90 proc. zarejestrowanych firm to przedsiębiorstwa, zatrudniające do dziewięciu osób. To one właśnie wymagają doinwestowania i pomocy w unowocześnieniu swoich parków maszynowych, by sprostać wymogom konkurencji.

RPO kładą więc nacisk na dwa cele: działania bezpośrednie (inwestycje) oraz pośrednie (rozwój instytucji otoczenia biznesu). Instytucjami pośredniczącymi w realizacji tego programu są urzędy marszałkowskie danych województw.

Poszczególne wojewódzkie RPO różnią się nieco od siebie, w zależności od charakterystyki regionu, ale w sferze idei i założeń programowych są zbieżne. Działania programu zaprezentujemy więc na przykładzie Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Postawmy na inwestycje Główny priorytet adresowany do drobnych przedsiębiorców zawarty jest w RPO pod nazwą "stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach".

W tym priorytecie znajdziemy działanie pod hasłem "mikroprzedsiębiorstwa".

To tutaj należy ubiegać się o dotacje i składać projekty, jeśli chcemy rozbudować przedsiębiorstwo, rozszerzyć zakres jego działania, zmienić produkcję lub proces produkcyjny, zmienić sposób świadczenia usług poprzez modernizację firmy, wprowadzić nowe produkty, inwestować w procesy przyjazne dla środowiska, unowocześnić wyposażenie firmy np. poprzez rozwój infrastruktury informatycznej, a nawet jeśli chcemy nabyć pewne prawa patentowe, licencje, czy nieopatentowaną wiedzę technologiczną.

Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw dzielą się na małe (poniżej 200 tys. zł) i duże (od 200 tys. zł do 2 mln zł). Mogą się o nie starać wszyscy drobni przedsiębiorcy, z wyjątkiem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS, czyli rolników. Konkurencja to jest to Ważnym działaniem w ramach tego priorytetu jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez inwestycje.

Celem jego jest nasycenie sektora MŚP nowoczesnymi technologiami, by zwiększyć produktywność firm. A także po to, by drobni przedsiębiorcy skutecznie adaptowali się do zmiennych warunków rynków europejskich.

Pod to działanie można "podczepić" podobne projekty jak w poprzednim działaniu, czyli rozbudowę lub rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa, inwestycje w modernizację i wyposażenie firmy, nabycie praw praw patentowych i licencji itp. Podobnie jak w poprzednim działaniu, małe dotacje inwestycyjne sięgają 200 tys. zł, a różnica dotyczy tylko dużych dotacji. W tym działaniu można dostać nawet 4 mln zł dotacji.

Doradztwo w modzie

Kolejne działanie to poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez doradztwo i wsparcie działań marketingowych. Przedsiębiorcy coraz częściej doceniają potrzebę korzystania ze specjalistycznych usług doradczych na wysokim poziomie.

Natomiast przedsiębiorcy funkcjonujący na rynku od niedawna działają w dużej mierze intuicyjnie, bądź w oparciu o doświadczenia innych firm. Celem tego działania jest więc zwiększenie dostępu MŚP do zróżnicowanych usług doradczych, szczególnie w zakresie wdrażania systemów zarządzania, planowania strategicznego i operacyjnego, robienia analiz ekonomicznych, finansowych, itp.

Tutaj więc szansę na dotacje mają projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa, łączenia przedsiębiorstw, prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne i wielu innych zagadnień.

Drugim typem projektów w tym działaniu są dotacje na udział przedsiębiorstwa w targach i misjach gospodarczych. Wielkość dotacji w ramach tego działania jest uzależniona od jego typu.

W przypadku projektu na doradztwo, można dostać od 2,5 tys. zł do 30 tys. zł, a w przypadku targów lub misji gospodarczych - od 2,5 tys. zł do 20 tys. zł. Ubiegać się mogą o to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyjątkiem osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS.

Liczy się nauka

Ostatnim działaniem w ramach priorytetu RPO adresowanego do przedsiębiorców jest "transfer badań, nowoczesnych technologii i innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw". Realizacja tego działania wynika z niskiej aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz małego wykorzystania wiedzy i badań naukowych, które są kluczowymi czynnikami decydującymi o konkurencyjności gospodarki, zarówno ma poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Przedsiębiorcy mogą się tutaj ubiegać o dotacje na inwestycje w budowę i przebudowę infrastruktury badawczo-rozwojowej, zakup urządzeń do prowadzenia takich prac badawczo-rozwojowych, inwestycje w infrastrukturę związaną z komunikowaniem się, gromadzeniem i wymianą informacji oraz inwestycje związane z rozwojem powiązań kooperacyjnych.

Na projekty z tego działania dostać można maksymalnie 400 tys. zł (w przypadku zakupu środków do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych), lub maksymalnie 4 mln zł (w przypadku inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową). O dotacje mogą się tu ubiegać wszyscy drobni przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorcy i MŚP), ale także instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, związki gmin, jednostki naukowe i badawcze.