Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu od nowego roku akademickiego 2015/2016 uruchamia na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych kierunek Logistyka. Celem kształcenia na kierunku Logistyka na studiach pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim jest: · kształcenie wysokokwalifikowanych kadr organizujących i realizujących operacyjną działalność logistyczną w podmiotach gospodarczych,· dostosowanie umiejętności ogólnych i szczegółowych studentów do zmiennych potrzeb rynku.

Program kierunku LOGISTYKA ma nowoczesny i oryginalny charakter. Przygotowuje studentów do pracy w przedsiębiorstwach zarówno produkcyjnych jak i handlowo-usługowych, organizacjach gospodarczych, korporacjach międzynarodowych, a także w przedsiębiorstwach z sektora MŚP.

Sylwetka Absolwenta
Absolwenci uzyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych.

Poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych. Absolwenci rozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, a także zasady sterowania przepływami rzeczowymi, informacyjnymi i finansowymi.
Zdobyte kwalifikacje umożliwią absolwentom organizowanie i realizowanie operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych, formułowanie i uzasadnianie poglądów związanych z dążeniem do poprawy operacyjnego zarządzania logistycznego. Pozwolą także usprawniać zarządzanie logistyczne w obszarach funkcjonalnych podmiotu gospodarczego.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią podejmowanie pracy zawodowej jako:


  •         specjalista ds. logistyki we wszystkich właściwych obszarach funkcjonalnych podmiotów gospodarczych;

  •          kierownik, pracownik działu przedsiębiorstwa wymagającego kompetencji w obszarze logistyki (dział dystrybucji, zaopatrzenia, produkcji, obsługi klienta, planowania);

  •          pracownik centrum logistycznego, nowoczesnego magazynu.

Program kierunku eksponuje interdyscyplinarny charakter wiedzy w obszarze logistyki.
Oferta specjalności na I stopniu studiów kierunku Logistyka:


  •          logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym,

  •          logistyka w handlu i usługach.