Plan budżetowy powiatu zgorzeleckiego na 2016 rok wynosi ponad 87 mln 385 tys. zł. Dochody bieżące wyniosą ponad 84 mln 648 tys. zł, a dochody majątkowe ponad 2 mln 737 tys. zł. Wydatki budżetowe natomiast zaplanowano na poziomie przekraczającym 86 mln 775 tys. zł, w tym wydatki bieżące to 81 mln 774 tys. zł. Jak wyjaśnia Artur Bieliński, starosta zgorzelecki, wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane na kwotę 5 mln 891 tysięcy złotych.Największe inwestycje

Tegoroczny budżet będzie miał prorozwojowy charakter, gdyż władze powiatu chcą pozyskać dodatkowe dochody (dotacje z budżetu państwa, środki unijne), które będą stanowiły źródło finansowania zamierzonych inwestycji.
W razie pozyskania dodatkowych dochodów, zostaną one przeznaczone na nowe projekty, takie jak na przykład przebudowy dróg. W tym roku, w powiecie, największą realizowaną inwestycją będzie: „Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Bohaterów II AWP w Zgorzelcu”. Zaplanowany na to przedsięwzięcie budżet wyniesie ponad 2 mln 798 tys. zł.

Druga duża inwestycja to „Przebudowa budynków Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa na potrzeby utworzenia warsztatów szkolnych”. Budżet w tym wypadku wynosi milion złotych.
Nie wszystko zależy od samorządu
Jak mówi Artur Bieliński, największym zagrożeniem, jeśli chodzi o wpływy do budżetu, jest pozyskanie mniejszych dochodów, niż pierwotnie zaplanowano.
W odniesieniu do większości źródeł dochodów, zwłaszcza tych najistotniejszych dla budżetu, powiat nie ma wpływu na ich wielkości. Zależą one bowiem od decyzji organów rządowych. Wynika to z tego, że to właśnie te organy określają w sposób bezpośredni ich wysokość, tryb ich poboru i przekazywania, bądź w sposób pośredni poprzez określenie stawek opłat, np. za wydanie tablic rejestracyjnych, praw jazdy, zasad odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Podobnie, wysokości kwot przypadających z części oświatowej subwencji ogólnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wielkość wpłat powiatu do budżetu państwa, określono na podstawie informacji Ministra Finansów. Należy przy tym pamiętać, że informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy.
Bez podwyżki opłat
W Bolesławcu radni jednomyślnie przyjęli przedłożony przez prezydenta Piotra Romana budżet miasta. W 2016 roku stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pozostają na niezmienionym od 2012 roku poziomie. Pomimo obniżenia przez ministra finansów maksymalnych stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, obowiązujące w mieście Bolesławiec stawki są niższe.
W roku 2016 obowiązuje nadal uchwała Rady Miasta Bole-sławiec z 29 października 2014 r., zwalniająca z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne i części w tych budynkach oraz pozostałe grunty. W dalszym ciągu też funkcjonować będą uchwały o pomocy dla inwestorów, które wspierają tworzenie nowych miejsc pracy poprzez stosowanie pakietu ulg inwestycyjnych w podatku od nieruchomości.
W planie dochodów uwzględnione zostały, poza wpływami o charakterze podatkowym, wszystkie możliwe źródła dochodów z uwzględnieniem środków z tytułu realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków bezzwrotnych, dotacji celowych, wpłat gminy wiejskiej na realizację zadań z zakresu kształcenia młodzieży w gimnazjach, wpłat gmin na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, subwencji z budżetu państwa.
Tak opracowany budżet zamyka się, po stronie dochodów, kwotą przekraczającą 142 mln 52 tys. zł. Ogółem planowane wydatki na 2016 rok wyniosą ponad 135 mln 448 tys. zł.
Wydatki bieżące na finansowanie zadań własnych określono w kwocie ponad 120 mln 352 tys. zł. Są to optymalne kwoty przeznaczone na działalność jednostek organizacyjnych gminy.
W uchwale przewidziano również ponad milion 318 tys. zł na spłaty odsetek od zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytów komercyjnych oraz oprocentowania wyemitowanych obligacji, jak również wydatki z tytułu poręczenia kredytów dla TBS w kwocie 400 tys. zł (raty kredytów do spłaty w 2016 r.).
Przedłożony budżet zamyka się nadwyżką w wysokości 6 603 721,52 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań długoterminowych.