Ich zdaniem niektóre z proponowanych przepisów będą miały zły wpływ na finanse przedsiębiorstw i powinny zostać usunięte z projektu OP.

Zmiany w zakresie interpretacji indywidualnych, zdecydowanie pogorszą sytuację podatnika i uniemożliwią uzyskanie interpretacji indywidualnej zgodnej z prawem, a różnej ze stanowiskiem ministra finansów uważa Konfederacja Lewiatan, oceniając rządowy projekt ustawy Ordynacja podatkowa. 

Zdaniem Konfederacji Lewiatan niektóre z proponowanych przepisów będą miały negatywny wpływ na finanse przedsiębiorstw i powinny zostać usunięte z projektu na etapie prac parlamentarnych. 

- W projekcie ustawy przewidziano liczne zmiany dotyczące ważnej dla podatników instytucji interpretacji przepisów prawa podatkowego, stosowanej w celu ograniczenia ryzyk podatkowych - mówi  Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Minister finansów uprawniony będzie do odmowy wydania interpretacji indywidualnej w sytuacji, w której stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o jej wydanie, pokrywa się zakresem uprzednio wydanej interpretacji ogólnej.

Zmiana ta oznacza ograniczenie możliwości występowania z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Spowoduje ona niemożność poddania kontroli sądu administracyjnego merytorycznego stanowiska zaprezentowanego w interpretacji ogólnej, do której "odesłano".

Projekt ustawy przewiduje również wygaszanie interpretacji indywidualnych, jeżeli są one niezgodne z interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym. Projektowany przepis pozwoli ministrowi finansów na wygaszanie interpretacji indywidualnych uzyskiwanych przez podatników także w wyniku korzystnych dla nich orzeczeń sądów administracyjnych. Lewiatan postuluje zatem wprowadzenie zapisu, iż nie może być w tym trybie uchylona bądź wygaszona interpretacja indywidualna, wydana przez organ w następstwie korzystnego dla podatnika rozstrzygnięcia sądu, który uwzględnił jego skargę na pierwotnie wydaną interpretację indywidualną. 
 

 

Źródło: Konfederacja Lewiatan