Dzięki dolnośląskim parkom technologicznym firmy mogą łatwiej wprowadzać innowacje. Do najważniejszych takich instytucji możemy zaliczyć Wrocławski Park Technologiczny, Data Techno Park czy Dolnośląski Park Technologiczny.Jak wyjaśnia Marek Girek, prezes zarządu Data Techno Park z Wrocławia, proces wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w skali całego kraju jest uwarunkowany wieloma projektami centralnymi.

Do najważniejszych projektów związanych z e-Zdrowiem, realizowanych przez Data Techno Park, należy Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie, mający na celu utworzenie plat-formy deweloperskiej dla przed-siębiorców chcących świadczyć usługi na rzecz branży medycznej. Następny projekt to utworzenie Ogólnopolskiego Ośrodka Innowacji i Transferu Technologii w zakresie e-Zdrowia– Medyczne Centrum Przetwarzania Danych: utworzenie platformy świadczenia usług w modelach Software as a Service (SaaS), Infrastructre as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS).
Kolejne przedsięwzięcie to  fundusz inwestycyjny DTPark Ventures w ramach Akademickiego Inkubatora Innowacyjności, którego celem jest utworzenie do końca 2015 roku 22 spółek technologicznych, głównie w obszarze IT–MED, czyli zastosowania technologii informacyjnych w ochronie zdrowia.
– Proces inkubacji pomysłów jest w trakcie uzyskania zgody na realizację przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – mówi Marek Girek.
– Ponad 60 projektów przeszło weryfikację komitetu oceny projektów, z czego 12 uzyskało pozytywną rekomendację dodofinansowania. Po uzyskaniu decyzji PARP zostaną powołane spółki.

Data Techno Park nie korzysta bezpośrednio ze wsparcia środków unijnych.

Korzyści dla pacjenta
W projekcie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, realizowanym przez Data Techno Park, największym udogodnieniem dla samych pacjentów będzie to, że ich dane medyczne (które są ich własnością) mogą mieć zawsze „przy sobie”. Tam gdzie pojawią się oni, tam będą dostępne ich dane. Wystarczy, że pacjent wyrazi zgodę na wgląd do nich oraz posługiwanie się nimi w procesie diagnostyki i terapii. Wszystko po to, aby skrócić okres leczenia na przykład przez uniknięcie powtarzania badań.
Projekty z przyszłością
Wartość projektów obecnie realizowanych w Dolnośląskim Parku Technologicznym w Szczaw-nie-Zdroju wynosi 3150 tysięcy złotych.
Działaniami wspierającymi współpracę nauki i biznesu realizowanymi w Dolnośląskim Parku Technologicznym (T-Park) przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego, która nim zarządza, są projekty „SPINQBATOR ZDOLNEGO ŚLĄSKA” oraz „CLIMATE-KIC”. Celem pierwszego projektu jest rozwój przedsiębiorczości akademickiej w województwie dolnośląskim, przez przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/spin--out w dziedzinach kluczowych dla gospodarki regionu.
W ramach „CLIMATE-KIC” beneficjenci mogą ubiegać się o bezzwrotne granty w wysokości do 20 000 euro na rozwój swojej działalności i wdrażanie innowacji klimatycznych (Venture Support – Acceleration Programe) lub nagrody finansowe w kwocie do 10 000 euro na rozwój wczesnych pomysłów biznesowych (w obszarze ochrony klimatu).
Uczestnictwo w projekcie daje również możliwość skorzystania z pakietu usług takich jak coaching, szkolenia, wsparcie w zakresie rozwoju własnej działalności gospodarczej i udział w międzynarodowych prezentacjach.
Wsparcie inicjatyw typu spin-off
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego zapewnia innowacyjnym firmom m.in. możliwość zorganizowanie u nich staży pracowników naukowych, którzy prowadzą badania nad konkretnymi produktami, usługami i rozwiązaniami, których efekty są wdrażane w tych firmach.
– Ważnym aspektem działalności jest też wspieranie inicjatyw typu spin-off w partnerstwie z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu – podkreśla Barbara Buryta, kierownik Dolnośląskiego Parku Technologicznego. DARR, jako partner Enterprise Europe Network, wspiera nowatorskie firmy m.in przez usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymianę ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów, kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi czy organizację szkoleń, warsztatów i seminariów.
Do standardowych zadańT-Parku zalicza się m.in: ułatwienia w realizacji inwestycji oraz w uzyskaniu wsparcia finansowego i w wykorzystaniu pomocy publicznej czy zapewnienie profesjonalnych i konkurencyjnych usług infrastrukturalnych i pomocniczych.

Wspieranie młodych
W ramach wsparcia młodych przedsiębiorców DARR przygotowuje studentów, absolwentów i pracowników naukowych do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej spin-off/out.
– Udzielane wsparcie polega na indywidualnych sesjach coachingowych oraz doradczych, w trakcie których przygotowywane są dokumenty umożliwiające uczestnikom zajęćubieganie się o wsparcie biznesowe planowanego przedsięwzięcia – informuje Barbara Bu-ryta.
– Doświadczeni doradcy pomagają w przygotowaniu m.in. wniosków do funduszy Venture Capital, banków, funduszy pożyczkowych czy programów dotacyjnych – dodaje.