W ubiegłym roku wrocławska firma FAST FINANCE pozyskała portfele wierzytelności detalicznych o wartości niemal 70 milionów złotych. W opinii Jacka Daroszewskiego, Prezesa Zarządu, w 2015 r. możliwe jest nabycie wierzytelności o wartości nawet kilkadziesiąt procent wyższej.

– W związku z mocną pozycją rynkową jesteśmy regularnie zapraszani do przetargów na zakup wierzytelności. Nasz model biznesowy opiera się na skupowaniu pakietów wierzytelności detalicznych. W tym działaniu jesteśmy bardzo konsekwentni, ponieważ kupujemy jedynie portfele dobrze udokumentowane i nieprzedawnione. Tę politykę będziemy kontynuować również w 2015 r. – komentuje Jacek Daroszewski. – Mamy bardzo bezpieczny system pozyskiwania portfeli.

Dlatego średni przychód osiągany na posiadanych przez nas pakietach wynosi około 190% w ciągu pierwszych 5 lat od momentu zakupienia. Zwykle w tym okresie odzyskujemy blisko 1/2 ich nominalnej wartości. Oznacza to, że nasze portfele zapewniają nam pracę na wiele lat od momentu zakupu.

Rynek wierzytelności detalicznych w Polsce rozwija się wraz z rosnącym zadłużeniem Polaków. W ciągu ostatnich czterech lat dynamika tego wzrostu zmalała w porównaniu z latami 2008-11, kiedy to wartość średniego zadłużenia potroiła się. Jednak takie zdarzenia, jak skokowy wzrost wartości franka szwajcarskiego może ponownie zwiększyć liczbę niespłacanych zobowiązań przez osoby fizyczne.

– W 2015 r. możemy spodziewać się wzrostu zadłużenia Polaków, w tym za sprawą obserwowanego ostatnio zawirowania wokół kursu franka szwajcarskiego. W takiej sytuacji bardzo prawdopodobne jest, że realnie wyższe zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych wpłynie również na zwiększenie liczby sprzedawanych przez banki portfeli wierzytelności detalicznych. Nasze wieloletnie doświadczenia wskazują, że wraz z kłopotami części posiadaczy kredytów hipotecznych, rosną także ich ogólne zaległości, np. z tytułu kredytów gotówkowych, kart kredytowych czy wobec firm telekomunikacyjnych, od których również nabywamy pakiety wierzytelności – mówi Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu FAST FINANCE.

Spółka specjalizuje się w zarządzaniu portfelami wierzytelności detalicznych, pozyskiwanych w drodze przetargów, m.in. od banków i firm telekomunikacyjnych. FAST FINANCE obsługuje obecnie wierzytelności o nominalnej wartości ponad pół miliarda złotych.

Wzrost portfela był możliwy m.in. dzięki emisjom obligacji. W ciągu ostatnich 5 lat w ramach ich emisji FAST FINANCE pozyskał ok. 87 milionów złotych, w tym okresie wykupując trzy pierwsze serie obligacji o wartości 30 milionów złotych.

W 2014 r. FAST FINANCE przeprowadził proces scalania akcji w stosunku 4:1. W związku z tym, wartość nominalna jednej akcji wzrosła z 1 gr do 4 gr. Pierwsze notowanie scalonych akcji odbyło się 9 grudnia 2014 r. Kurs akcji na GPW wyniósł w tym dniu 1,36 zł, a po wzrostach obecnie wynosi 1,51 zł (kurs zamknięcia sesji w dniu 28 stycznia br.).

– Dzięki przeprowadzeniu w grudniu ubiegłego roku procesu scalenia akcji rozpoczęliśmy nowy rok w systemie notowań ciągłych. W ostatnich tygodniach kurs naszych akcji wzrósł o ponad 11% procent, i zaobserwowaliśmy większe zainteresowanie naszą spółką. W moim przekonaniu jednym z powodów tego zjawiska jest nasza decyzja o scaleniu akcji – dodaje Jacek Daroszewski.

W 2014 r. spółka obchodziła również jubileusz dziesięciolecia działalności. Obecnie zatrudnia kilkudziesięciu pracowników, a czterech z nich pracuje w spółce od pierwszego roku jej istnienia. Kontrolne pakiety akcji niezmiennie pozostają w rękach dwóch założycieli – Jacka Daroszewskiego, Prezesa Zarządu, oraz Jacka Krzemińskiego, Wiceprezesa Zarządu FAST FINANCE.

Założona przez dwóch głównych akcjonariuszy w 2004 r. firma w ciągu czterech lat urosła do skali, która umożliwiła debiut na rynku NewConnect. Dwa lata później, w 2010 roku, notowania akcji FAST FINANCE zostały przeniesione na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych. Obligacje wyemitowane przez spółkę od 2011 r. są notowane na rynku Catalyst.

FAST FINANCE S.A. z siedzibą we Wrocławiu jest jedną z wiodących w kraju firm, której przedmiotem działalności jest skup wierzytelności detalicznych i odzyskiwanie ich na własny rachunek. Aktualnie spółka zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników, obsługuje pakiety wierzytelności o wartości nominalnej ponad pół miliarda złotych.

Spółka działa na rosnącym rynku wierzytelności, specjalizując się w windykacji portfeli wierzytelności osób fizycznych, zakupionych od podmiotów gospodarczych działających na regulowanym rynku, głównie banków. Podmioty te podlegają rygorystycznemu nadzorowi regulatorów.

Znaczącą przewagę konkurencyjną przynosi FAST FINANCE posiadanie własnego Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, pozwalającego na obsługę klientów dopuszczających tylko transakcje z udziałem takiego podmiotu.

FAST FINANCE Spółka Akcyjna (ticker: FFI) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych. Założona w 2004 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect 6 maja 2008 r., a 30 marca 2010 r. nastąpiło przeniesienie notowań jej akcji na rynek regulowany GPW. FAST FINANCE jest również emitentem obligacji, które są notowane na rynku Catalyst.