Wojciech Murdzek, wicedyrektor ds. rynku pracy i administracji został wiceprzewodniczącym Komitetu Sterującego partnerstwa transgranicznego Eures-TriRegio. Decyzja taka zapadła we wtorek, 2 czerwca w Czechach podczas spotkania blisko 20 przedstawicieli służb zatrudnienia, związków zawodowych i organizacji pracodawców z Dolnego Śląska, północnych Czech i niemieckiej Saksonii.

Eures-TriRegio od kwietnia 2009 r. jest oficjalnie uznanym przez Komisję Europejską partnerstwem transgranicznym i realizuje działania wspierające mobilność pracowników na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Jest to obecnie jedyne partnerstwo transgraniczne działające w Polsce.

– Prace nad tworzeniem Eures-TriRegio trwały od czasu integracji Polski i Czech z Unią Europejską, kiedy to odbywały się pierwsze spotkania potencjalnych partnerów i  ustalano założenia organizacyjne.

Oprócz wymiany informacji i wspierania poszukujących pracy partnerstwo ma wymiar strategiczny.

Wprowadzenie reformy Eures w 2015 roku i zmiany sposobu finansowania umieściły partnerstwa transgraniczne w Programie EaSI (Program na Rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych). Partnerstwa mogą więc walczyć o finansowanie swoich działań z Komisji Europejskiej. To znaczna pomoc w realizacji naszej misji – tłumaczy Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Od 2015 roku w ślad za nowymi przepisami w zakresie działań transgranicznych zmniejszyła się rola Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej a zwiększyła Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który będzie planował i monitorował wszystkie działania w zakresie Eures w województwie dolnośląskim. Także te realizowane przez partnerów społecznych np. organizacje związków zawodowych i pracodawców, z którymi będą podpisywane specjalne umowy o współpracy.

– Podejmowaniem kluczowych decyzji dla całego partnerstwa zajmuje się właśnie Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Dobra współpraca przygranicznych partnerów może przynieść korzyści wszystkim – pracodawcom, którzy szukają dobrych kadr i pracownikom, którzy szukają interesującego zajęcia, a także związkom zawodowym, które czuwają nad przestrzeganiem praw pracowniczych. Uczestnictwo w pracach ścisłego kierownictwa Komitetu Sterującego sprawia, że nasze stanowiska i zaplanowane działania doczekają się realizacji – mówi Wojciech Murdzek, wicedyrektor w DWUP i wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego EURES-TriRegio.

Oprócz wicedyrektora Murdzka w Komitecie Sterującym społecznie pracują - przewodniczący Markus Schlimbach, reprezentujący niemieckie związki zawodowe DGB oraz wiceprzewodniczący Oskar Mužíček, dyrektor Izby Gospodarczej w Jabloncu nad Nysą.

Podczas wtorkowych obrad (2 czerwca) w czeskim Usti nad Łabą podjęto jednogłośnie decyzję o przyjęciu nowego partnera do Eures-TriRegio – Dolnośląskich Pracodawców. Organizacja ta zrzesza 143 firmy z Dolnego Śląska, zatrudniające blisko 6.000 pracowników.

Komitet Sterujący zatwierdził także wnioski z działaniami planowanymi na 2016 rok. Partnerzy zaplanowali 21 wspólnych przedsięwzięć z czego 7 o wartości ponad 41 tys. euro zrealizuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. W planach jest organizacja m. in. targów pracy z wystawcami z trzech krajów oraz dni doradczych; akcji promocyjnych wśród młodzieży związanych z praktykami, stażami oraz zasadami pracy i prowadzenia firmy na pograniczu. Prócz tego pracodawcy z Polski, Czech i Niemiec będą mogli liczyć na wsparcie w rekrutacjach pracowników.

 

Wojciech Murdzek – nowy wiceprzewodniczący Komitetu Sterującego Eures-TriRegio ma 58 lat.  Na co dzień pełni funkcję wicedyrektora ds. rynku pracy i administracji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Związany z samorządem oraz rynkiem pracy od lat. Radny, wiceprzewodniczący rad, starosta oraz prezydent miasta trzech kadencji. Inicjował i udzielał wsparcia wielu organizacjom lokalnym i regionalnym, których głównym zadaniem jest rozwój i promocja przedsiębiorczości.