Zgodnie z Kodeksem Pracy, o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku pracodawcy, takie wypowiedzenie możliwe jest w przypadku:

  • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

  • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,

  • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Z kolei pracownikom także przysługuje prawo do zakończenia współpracy bez wcześniejszego wypowiedzenia. Następuje ono w sytuacjach, gdy:


  • pracodawca dopuścił się poważnego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika. W takich przypadkach pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy - w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

  • pracownik uzyska orzeczenie od lekarza stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe.