Formuując Pozew o zapłatę odszkodowania należy stosować się do kilku podstawowych reguł obowiązujących osoby, które taki wniosek składają. Przede wszystkim należy podać w nim swoje imię, nazwisko, adres, a także takie same dane osoby (bądź instytucji) pozwanej. Należy także wskazać jakie są wymagania powoda, tzn. czego się domaga, jak również to żądanie precyzyjnie uzasadnić. Do pozwu należy dołączyć wszystkie posiadane przez nas dowody, które uzasadniają takie działania. Co ważne, pozew składamy w sądzie (właściwym dla strony pozwanej) w dwóch podpisanych egzemplarzach.

W razie stwierdzenia braków w pozwie, sąd wezwie powoda do ich uzupełnienia.