Formularz PIT-4R jest związany z zaliczkami na podatek dochodowy, które pobrano od pracowników w poprzednim roku podatkowyml. Obowiązek złożenia tego dokumentu we właściwym urzędzie skarbowym spoczywa na przedsiębiorcach, którzy są zobowiązani do obliczania i pobierania zaliczek na podatek od wynagrodzeń i innych świadczeń. Co istotne, w ciągu roku osoby te nie muszą już składać żadnych dodatkowych, miesięcznych deklaracji, które potwierdzają kwoty wpłaconych zaliczek. PIT-4R składany jest tylko w przypadku, gdy pracodawca wystawił pracownikowi PIT-11.