Zgodnie z art. 5 i 9 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn.

zm.), formularz NIP-D - Informacja o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową, stanowiący załącznik do dokumentu NIP-2, składa spółka cywilna, osobowe spółki handlowe (w tymjawna, partnerska,komandytowa i komandytowo-akcyjna) i podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych w celu zgłoszenia wszystkich wspólników, a w imieniu podatkowej grupy kapitałowej, zwanej dalej „grupą”, wskazana w umowie spółka reprezentująca grupęw celu zgłoszenia spółek tworzących grupę.

.