Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2004 r. Nr 269, poz.2681, z późn. zm.), osoby, które: a) nie są przedsiębiorcami (niepodlegają wpisowi do CEIDG): - prowadzą działalność gospodarczą lub - podlegają zarejestrowaniu jako podatnicy podatku od towarów i usług lub sąh zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług b) nie prowadzą działalności gospodarczej: - są płatnikami podatków,

- są płatnikami składek na ubezpieczeniaspołeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne,

- nie są objęci rejestrem PESEL.

mogą wypełnić formularz NIP-7 - Zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem i złożyć go do naczelnika urzędu skarbowego.