Rolnicy muszą utrzymywać naturalne obszary ekologiczne na swoich polach. Do 31 lipca inspektorzy ARiMR sprawdzą, czy rolnicy dywersyfikują uprawy.

Do 31 lipca 2016 r. potrwają kontrole dywersyfikacji upraw w ramach programu zazielenienia. Kontrole takie prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i standardowo były one przeprowadzane od 15 maja do 15 lipca. Wynikało to z tego, że rolnicy mieli czas na złożenie swoich wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za rok 2015 właśnie do 15 maja, zatem ARiMR miała dość czasu by takie kontrole przeprowadzić.

Ponieważ w tym roku rolnicy mogli składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do 15 czerwca, konieczne było wydłużenie terminu na przeprowadzenie kontroli dywersyfikacji upraw do końca lipca.

 

Program zazieleniania ruszył w 2015 roku. Wprowadzono wtedy nową regulację, która oznaczała że, co do zasady, wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową otrzymają również płatność z tytułu realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, czyli tzw. płatność na zazielenienie. Praktyki zazielenienia nie są bezwzględnie obowiązkowe dla wszystkich rolników i są z niej wyłączeni rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne. W pierwszym roku obowiązywania programu stawkę płatności dla zazielenienia ustalono na ok. 74 euro/ha.

 

Reguły obowiązujące polskich rolników są bardzo czytelne. Tak więc, jeżeli rolnik posiada gospodarstwo o powierzchni co najmniej 10 ha gruntów rolnych musi prowadzić co najmniej 2 różne uprawy, a powierzchnia uprawy głównej nie może przekraczać 75 proc. gruntów ornych. Natomiast w przypadku gospodarstwa o powierzchni powyżej 30 ha gruntów ornych obowiązkowo trzeba prowadzić co najmniej 3 różne uprawy, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc.  gruntów ornych. Ponadto każdy gospodarujący na areale większym niż 15 ha ma obowiązek przekształcić co najmniej 5 proc. gruntów rolnych w obszary proekologiczne. Co więcej, jeżeli w gospodarstwie znajduja się trwałe użytki zielone cenne przyrodniczo lub inne obszary ukształtowane w sposób naturalny (oczka wodne, zagajniki, jary i uskoki ziemne) rolnicy mają zakaz ich zaorywania, a więc  muszą je utrzymać w kolejnych latach.

 

Od obowiązku zazieleniania wyłączeni są rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa ekologiczne, oraz ci, którzy gospodarują na obszarach Natura 2000 oraz obszarach objętych tzw. ramową dyrektywą wodną,pod warunkiem jednak, że realizują praktyki zgodne z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz ramowej dyrektywy wodnej.

 

W trakcie kontroli dywer-syfikacji upraw, która potrwa do 31 lipca,  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawdza czy rośliny zgłoszone we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich są faktycznie uprawiane. Badane jest również, czy powierzchnia upraw poszczególnych roślin odpowiada opisanym wyżej zasadom obowiązującym przy dywersyfikacji upraw. Kontrola przeprowadzana jest zarówno na podstawie wizualnej oceny występowania uprawy na danym gruncie, jak i na podstawie badania pozostałości znajdujących się na polu po jej ewentualnym zbiorze.

Termin zakończenia kontroli zaaprobował  7 lipca ministr rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

 

Strefa Agro na facebooku. Kliknij i polub nas: