Komornik nie będzie mógł już zająć rolnikowi m.in. stada podstawowego zwierząt gospodarskich i najpotrzebniejszych maszyn. O nowych zasadach egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich dyskutowano pod koniec marca podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rozporządzenie w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji sądowej znajduje się już w fazie finalnej.


Obecnie obowiązują przepisy  rozporządzenia z 1996 r. – bardzo archaiczne. Zgodnie z nimi z egzekucji komorniczych są wyłączone: jeden koń z uprzężą, a w razie braku konia – jeden źrebak lub inne zwierzę pociągowe wraz z uprzężą; jeden tryk; jedna maciora.

 

Dlatego ministerstwo rolnictwa i ministerstwo sprawiedliwości wspólnie podjęły decyzje o aktualizacji katalogu wyłączeń i określenia na nowo przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne, które nie podlegają egzekucji sądowej.

Ciągnik i niezbędne maszyny muszą zostać


Projekt rozporządzenia zakłada, że będą to podstawowe stada zwierząt gospodarskich: bydła mlecznego, bydła mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych oraz innych gatunków, które stanowią podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika.

 

Oprócz stada podstawowego – tak jak w poprzednim rozporządzeniu – wyłączeniu będą podlegać zwierzęta, które są w połowie okresu ciąży, w okresie odchowu potomstwa i ich potomstwo (terminy zostały szczegółowo określone: źrebięta – do 6 miesięcy; cielęta – do 4 miesięcy; jagnięta – do 3 miesięcy; prosięta – do 2 miesięcy; koźlęta – do 5 miesięcy. Wyłączeniu spod egzekucji podlegać będzie też stado użytkowe drobiu, co do którego zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków. Ponadto komornik nie zabierze też zwierząt futerkowych, jeśli hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt. Spod egzekucji miałyby zostać także wyłączone rodziny pszczele (szczegółowo określono, że będzie to pszczoła miodna z gatunku Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami.


Komornik nie mógłby zająć  również podstawowych maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, że szczególnym uwzględnieniem ciągników rolniczych wraz z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżnych maszyn rolniczych niezbędnych do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów. Oprócz tego wyłączeniu mają podlegać również silosy na zboża i pasze, zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego.

 

Materiał siewny, opał i pasza też pod ochroną

Projekt rozporządzenia zakłada, że nie może zostać zajęty  również materiał siewny, zboże i inne ziemiopłody niezbędne do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym, zapasy opału na okres 6 miesięcy, nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin (w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika), zapasy paszy i ściółki dla inwentarza (do najbliższych zbiorów), podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego, zaliczki na poczet dostaw, budynki gospodarcze i grunty rolne, niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza. Wyłączone spod egzekucji komorniczej będą również budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem. Egzekucji może nie podlegać nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe oraz przedmioty, takie jak podstawowe maszyny, urządzenia, zapasy paliwa, jeżeli komornik – po zasięgnięciu opinii izby rolniczej właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego dłużnika – uzna, że są one niezbędne do prowadzenia tego gospodarstwa.

Katalog nie ma charakteru zamkniętego

– Ten szczegółowy katalog nie ma charakteru zamkniętego, każdorazowo w toku postępowania egzekucyjnego, podlegać będzie ocenie, czy jeszcze więcej – ponad minimum określone w rozporządzeniu –  w danej sytuacji wobec danego rolnika, który jest dłużnikiem, wymagać będzie dobro prowadzenia gospodarstwa rolnego również dalszego ograniczenia przedmiotowego egzekucji – podkreślał podczas posiedzenia sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoj Wsi  Paweł Dzienis, sędzia w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Barbara Kociakowska