Inspekcja weterynaryjna będzie sprawdzać, czy gospodarstwa w strefie zapowietrzonej – wokół ogniska ptasiej grypy – spełniają wymogi dotyczące bioasekuracji. Osoby, które nie będą trzymały drobiu w zamknięciu mogą zapłacić nawet 3,5 tys. kary.

Kary za niespełnianie wymogów bioasekuracji nakłada rozporządzenie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi. Osobom, które nie utrzymują zwierząt, w tym nie karmią i nie poją ich w określony sposób, grozi kara pieniężna w wysokości od 0,2 do 0,8 wysokości kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez prezesa GUS (wynosi ono 3899,78 zł). Kary administracyjne grożą także za inne zaniedbania w zakresie bioasekuracji.


Największa kara przewidziana została za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego – od 0,5 do dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia. A więc w tym przypadku rolnicy mogą zapłacić od 779,95 do 7 799,56 zł.

 

Przypomnijmy, że 20 lutego Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach potwierdził wystąpienie pierwszego na terenie woj. podlaskiego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 ( w Krypnie Wielkim). Wokół gospodarstwa – w promieniu 3 km – wyznaczono strefę zapowietrzoną, a w promieniu 10 km zagrożoną.


Henryk Grabowski, podlaski wojewódzki lekarz weterynarii zapowiada, że lustracja gospodarstw w strefie zapowietrzonej już rusza. Zostaną zaangażowani inspektorzy z powiatów ościennych. Lustracji zostaną poddane całe wsie – czyli także gospodarstwa utrzymujące po kilka kur – a nie tylko duże fermy.  W strefie zagrożenia znajdują się 23 fermy drobiu, natomiast w zapowietrzonej pięć.

 

Grabowski zauważył również, że przylatuje coraz więcej dzikich ptaków, a to właśnie one przenoszą ptasią grypę.

Na terenie gospodarstw m.in. należy wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji:


  • zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikiego ptactwa i zwierząt dzikich,

  • nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków,

  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,

  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,

  • oczyszczać oraz odkażać sprzęt i narzędzia używane do obsługi drobiu przed każdym użyciem,

  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,

  • przetrzymywać drób w  bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartej przestrzeni.

Właściciele drobiu, którzy zaobserwują u ptaków objawy takie jak: depresja, gwałtowny spadek produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodoło­wych, kichanie, duszność, biegunka powinni to zgłaszać do lekarzy weterynarii, wójta, burmistrza.

Osoby, które nie spełniają zasad bioasekuracji nie będą miały również prawa do odszkodowania, w przypadku wystąpienia ptasiej grypy.

Barbara Kociakowska