Od 19 października rolnicy będą mogli ubiegać się o kolejne unijne środki. Tym razem startuje działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin naboru wniosków: od 19 października do 17 listopada. ARiMR wyjaśnia zasady przyznawania wsparcia na inwestycje związane z:


  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł 

  • rozwojem produkcji mleka krowiego -wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł

  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

 

- Istotna zmiana w odniesieniu do wcześniejszego programu polega na tym, że w ramach uruchamianego dziś poddziałania, rolnicy będą mogli ubiegać się o środki zespołowo – dwa, trzy gospodarstwa i tę pomoc będzie można sumować – mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej minister Marek Sawicki. - Jest to kolejny ukłon w stronę tworzenia grup, organizacji, zrzeszeń.Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. O wsparcie może ubiegac się rolnik lub grupa rolników - dodał szef resortu rolnictwa. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR.

 


  1. posiadający gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w brzmieniu na dzień wejścia w życie Programu, zwanych dalej „gospodarstwem" i

  2. kierujący tym gospodarstwem

 

Koszty kwalifikowalne obejmują: 


  • koszty budowy lub modernizacji budynków lub budowli;

  • koszty zakupu (w tym również instalacji) lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku;

  • koszty zakupu (w tym również instalacji) lub budowy elementów infrastruktury technicznej;

  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

 

Wsparcie nie zostanie przyznane na inwestycje, których celem byłoby dostosowanie do norm i wymogów unijnych. Szczegóły: www.arimr.gov.pl