Czy trzeba o niego wnioskować, czy KRUS sam go przyznaje? Wyjaśniają Józefa Spychała i Lucyna Orcholska z OR Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bydgoszczy.

 

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji  albo ukończyła 75 lat życia.  

 

Aktualna wysokość dodatku wynosi od 1 marca 2017 r. 209 zł 59 gr miesięcznie. Dodatek pielęgnacyjny, z tytułu ukończenia 75 lat, Kasa przyznaje i wypłaca, z urzędu, w miesiącu ukończenia tego wieku emerytom i rencistom, którzy otrzymują świadczenia w pełnej wysokości i nie pobierają dodatku pielęgnacyjnego ze względu na stan zdrowia.  Natomiast na wniosek emeryta lub rencisty, KRUS rozpatruje  uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego z tytułu niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

 

Podstawą do wszczęcia postępowania orzeczniczego jest, złożenie w organie rentowym zaświadczenia o stanie zdrowia, wypełnionego przez lekarza prowadzącego. Zaświadczenie jest ważne miesiąc od daty jego wydania. Formularz wniosku (KRUS N-14) jest dostępny w Oddziale Regionalnym oraz w każdej Placówce Terenowej KRUS. Można go również pobrać ze strony internetowej (www.krus.gov.pl).

 

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje natomiast osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.