Menu Region

Najlepszy Wójt na Dolnym Śląsku

Czytelnicy Gazety Wrocławskiej okrzyknęli już najlepszym prezydentem Dolnego Śląska Romana Szełemeja z Wałbrzycha, najlepszym burmistrzem - Igora Bandrowicza z Prusic, a najlepszym starostą - Janusza Guzdka z powiatu dzierżoniowskiego. Teraz nasi Czytelnicy mogli zdecydować, gdzie pracuje NAJLEPSZY WÓJT NA DOLNYM ŚLĄSKU. Głosować można było od 18 marca do 8 kwietnia na portalu GazetaWroclawska.pl. Do samego końca trwała zacięta rywalizacja pomiędzy poszczególnymi kandydatami. Niespodziewanie, z dalszego miejsca wysunął się na prowadzenie Jan Grzegorczyn. Gratulujemy zwycięstwa! Wójt gminy Miękinia (powiat średzki) uzyskał aż 44 781 głosów! Drugie miejsce w naszym plebiscycie zajął Mieczysław Słonina. Wójt gminy Zagrodno (powiat Złotoryjski) momentami prowadził w naszym konkursie, jednak od pewnego czasu zajmował obecne miejsce i mocno opierał się pozostałym rywalom. Mieczysław Słonina uzyskał 39 610 głosów. Na trzecim miejscu znalazł się Jan Kownacki, który piastuje stanowisko wójta gminy Oława (powiat oławski). Udało mu się uzyskać bardzo dobry wynik - aż 35 381 głosów. Dziękujemy naszym Czytelnikom za głosowanie w naszym plebiscycie i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach. Można je śledzić na portalu GazetaWroclawska.pl

Regulamin plebiscytu

Regulamin plebiscytu "Najlepszy Wójt na Dolnym Śląsku"

Regulamin plebiscytu „Najlepszy wójt na Dolnym Śląsku“

Art. 1.
1. Plebiscyt „Najlepszy wójt na Dolnym Śląsku” (dalej: Plebiscyt), jest organizowany przez Oddział „Prasa Wrocławska” we Wrocławiu (50-073) przy ul. św. Antoniego 2/4 spółki Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 41, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, nr NIP 522-01-03-609, nr REGON 012047699-00086, o kapitale zakładowym w wysokości 41 503 000,00 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszego wójta na Dolnym Śląsku.
3. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
4. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe zbierane w związku z Plebiscytem będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa. Funkcję administratora danych osobowych pełni także Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa.,
5. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny.


Art. 2
1. Zgłoszenie kandydatów do plebiscytu odbywać się będzie od 18 marca do 6 kwietnia poprzez formularz na stronie gazetawrocławska.pl
2. Zgłaszając kandydata należy w polu "Nazwa" wpisać jego imię i nazwisko. W polu "Opis" należy go krótko scharakteryzować, a następnie dodać zdjęcie/zdjęcia kandydata.
3. Moderator w ciągu 48 godzin od dodania zgłoszenia zaakceptuje je bądź odrzuci, jeśli kandydatura nie spełnia wymagań plebiscytu.

1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 18 marca do 8 kwietnia 2014 r. a głosowanie może odbywać się na trzy sposoby:

a) poprzez kliknięcie na stronie internetowej gazetawroclawska.pl na podstronie plebiscytu w wybraną kandydaturę. Każdy użytkownik może oddać maksymalnie 5 głosów dziennie na jedną kandydaturę. Waga głosu oddanego przez jedno kliknięcie wynosi 1.
b) za pośrednictwem aplikacji FB
- warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
- jedno kliknięcie to 2 punkty w plebiscycie na daną kandydaturę,
- dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 5 za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB
c) poprzez wysłanie SMS-a na nr 72355 (zakup dostępu do e-wydania Gazety Wrocławskiej W odpowiedzi na SMS-a uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania Gazety Wrocławskiej.) o następującej treści:
- wojtds po kropce nr wybranej kandydatury

Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT. Waga głosu oddanego poprzez SMS wynosi 10. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.

Art. 3
1. Zwycięzcą Plebiscytu – zostanie kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.
2. Zwycięzca plebiscytu otrzyma statuetkę, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca okolicznościowe dyplomy.

Art. 4
1. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Plebiscytu oraz zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gazetawroclawska.pl
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub innych operatorów oferujących usługi telekomunikacyjne.
5. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu oraz przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu / Promocji, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.
7. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.
8. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora we Wrocławiu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 marca 2014 r.

Zamknij

Reklama
Reklama