Menu Region

Pożyteczni 2014

Pożyteczni 2014 - wybieramy najlepsze stowarzyszenia, fundacje i organizacje pożytku publicznego, działające na terenie Dolnego Śląska. Wybierz tych, którzy są najbardziej pożyteczni. Zgłoś swojego kandydata - wypełnij formularz dostępny tutaj (kliknij).

Głosujemy od 6 lutego do 15 kwietnia 2014. Zwycięzcy otrzymają od nas statuetki i dyplomy, a laureaci pierwszych trzech miejsc dodatkowo całostronicową prezentację organizacji w papierowym wydaniu Gazety Wrocławskiej.

Głosować można na trzy sposoby:
- klikając w serwisie GazetaWroclawska.pl (maksymalnie 5 głosów dziennie na jednego kandydata) - jeden klik to jeden głos
- za pośrednictwem naszej aplikacji na Facebooku (maksymalnie 5 głosów dziennie na jednego kandydata, ale każdy głos oddany poprzez aplikację mnożymy razy trzy)
- wysyłając SMS o treści podanej przy kandydacie (dowolna liczba SMS-ów, a każdy SMS to aż 10 głosów na daną organizację).

Regulamin plebiscytu

Regulamin plebiscytu "Pożyteczni 2014"

Regulamin plebiscytu „Pożyteczni 2014“

Art. 1.

1. Plebiscyt „Pożyteczni 2014” (dalej: Plebiscyt), jest organizowany przez Oddział „Prasa Wrocławska” we Wrocławiu (50-073) przy ul. św. Antoniego 2/4 spółki Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 41, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, nr NIP 522-01-03-609, nr REGON 012047699-00086, o kapitale zakładowym w wysokości 41 503 000,00 zł, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie i promocja najbardziej pożytecznych fundacji i stowarzyszeń działających na terenie Dolnego Śląska.
3. Organizator oświadcza, że Plebiscyt nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 09.201.1540 ze zm.).
4. Organizator oświadcza, że w związku z Plebiscytem pełni funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02.101.926 j.t. ze zm.). oraz że dane osobowe zbierane w związku z Plebiscytem będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Plebiscytu w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach prawa. Funkcję administratora danych osobowych pełni także Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa.,
5. Uczestnictwo w Plebiscycie, w tym w szczególności podanie do wiadomości Organizatora danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Plebiscytu, ma charakter dobrowolny.


Art. 21. Kandydatami w plebiscycie mogą być fundacje, stowarzyszenie i organizacje pożytku publicznego.
2. Zgłoszenie kandydatów do plebiscytu odbywać się będzie od 6 lutego poprzez formularz na stronie gazetawrocławska.pl
3. Zgłaszając kandydata należy w polu "Nazwa" wpisać nazwę zgłaszanej instytucji. W polu "Opis" należy krótko ją scharakteryzować, a następnie dodać zdjęcie/zdjęcia kandydata, obrazujące jego działalność (lub/i logo kandydata).
4. Moderator w ciągu 48 godzin od dodania zgłoszenia zaakceptuje je bądź odrzuci. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia kandydatury bez podania przyczyny.


1. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 6 lutego do 15 kwietnia 2014 r. a głosowanie może odbywać się na trzy sposoby:

a) poprzez kliknięcie na stronie internetowej gazetawroclawska.pl na podstronie plebiscytu w wybraną kandydaturę. Każdy użytkownik może oddać maksymalnie 5 głosów dziennie na jedną kandydaturę. Waga głosu oddanego przez jedno kliknięcie wynosi 1.
b) za pośrednictwem aplikacji FB
- warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
- jedno kliknięcie to 3 punkty w konkursie na daną kandydaturę,
- dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB
c) poprzez wysłanie SMS-a na nr 72355 (zakup dostępu do e-wydania Gazety Wrocławskiej W odpowiedzi na SMS-a uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania Gazety Wrocławskiej.) o następującej treści:
- opp po kropce nr wybranej kandydatury

Koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT. Waga głosu oddanego poprzez SMS wynosi 10. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę SMS-ów.Art. 3
1. Zwycięzcą Plebiscytu „Pożyteczni 2014” – zostanie kandydat, który otrzyma największą liczbę głosów.
2. Zwycięzca plebiscytu otrzyma statuetkę, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca - okolicznościowe dyplomy.
3. Laureaci III pierwszych miejsc otrzymają nieodpłatną prezentację na łamach Gazety Wrocławskiej oraz w serwisie GazetaWroclawska.pl

Art. 6
1. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Plebiscytu oraz zmiany terminu ogłoszenia listy zwycięzców.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej gazetawroclawska.pl
3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Plebiscytu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek okoliczności wynikające z działania poczty lub innych operatorów oferujących usługi telekomunikacyjne.
5. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora Plebiscytu oraz przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu / Promocji, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Ogólnego Konkursu dla konkursów i plebiscytów organizowanych przez Polskapresse Sp. z o.o. oraz prawo powszechnie obowiązujące.
7. Prawo interpretacji przepisów niniejszego regulaminu należy do Kapituły Plebiscytu.
8. Wszelkie spory wynikające z interpretacji lub stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora we Wrocławiu.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2014 r

Zamknij

Reklama
Reklama