Regulamin plebiscytu Osobowość Roku 2016

  Regulamin plebiscytu Osobowość Roku 2016

  Gazeta Wrocławska

  Gazeta Wrocławska

  Prezentujemy regulamin plebiscytu Osobowość Roku 2016
  Regulamin plebiscytu pod nazwą
  „Osobowość Roku 2016”, zwanego dalej „Plebiscytem”

  Art. 1
  Informacje ogólne
  1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Osobowość Roku 2016”
  3. Plebiscyt polega na wybraniu przez czytelników Gazety Wrocławskiej mieszkańców z terenu ukazywania się Gazety Wrocławskiej, którzy w 2016 roku wyróżnili się na tle innych swoimi działaniami na rzecz samorządu i społeczności lokalnej, działalności społecznej i charytatywnej, kultury lub biznesu.
  4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 17.01.2017 r. do dnia do 28.02.2017 r.
  5. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą Anna Bijak-Bednarska (Gazeta Wrocławska), Martyna Wasiak (Gazeta Wrocławska), Anna Gabińska (Gazeta Wrocławska).
  6. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  7. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, że jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu gazetawroclawska.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.

  Art. 2
  Warunki udziału w plebiscycie
  1. Kandydatem w Plebiscycie może być mieszkaniec z terenu ukazywania się Gazety Wrocławskiej i tygodników: Panorama Wałbrzyska, Gazeta Wojewódzka, Panorama Legnicka, Oleśniczanin, Gazeta Sycowska, Panorama Kłodzka, Panorama Świdnicka, Tygodnik Głogowski.
  2. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  3. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby, o których mowa w pkt. 4.

  Art. 3
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu
  I. Zgłaszanie kandydatur
  1. Zgłaszanie kandydatów będzie się odbywać się w dniach od 09.01.2017 r. od godz. 10:00 do 23.01.2017 r. do godz. 23.59. Kandydaci są nominowani przez Redakcję Gazety Wrocławskiej i Czytelników. Plebiscyt będzie rozgrywany w dwóch etapach:
  I – regionalnym, z podziałem na: 1. Wrocław i okręg wrocławski, 2. Głogów i okręg głogowski, 3. Wałbrzych i okręg wałbrzyski, 4. Legnica i okręg legnicki, 5. Okręg kłodzki, 6. Okręg świdnicki, 7. Okręg oleśnicki, 8. Okręg zgorzelecko-lubański, 9. Jelenia Góra i okręg jeleniogórski – w dniach od 17.01. 2017 od godz. 16.00 do 10.02.2017 do godz. 20.59;
  II – wojewódzkim – od 13.02.2017 od godz. 16.00 do 28.02.2017 do godz. 20.59.

  2. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a) Imię i nazwisko kandydata
  b) Miejscowość
  c) Powiat
  d) Uzasadnienie zgłoszenia
  e) Numer kontaktowy do zgłoszonej osoby
  f) Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
  g) Numer kontaktowy i adres e-mail osoby zgłaszającej
  3. Zgłoszenia można dokonać: drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail anna.gabinska@gazeta.wroc.pl
  Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 do dnia 23.01.2017 r.
  a. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.gazetawroclawska.pl/osobowosc. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 23:59 do dnia 23.01.2017 r.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów, o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
  W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
  5. W dniu 16.01.2017 r. na stronie internetowej www.gazetawroclawska.pl/osobowosc zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

  II. Głosowanie
  1.Głosowanie będzie odbywać się w dwóch etapach:
  * regionalnym, z podziałem na 9 okręgów: 1. Wrocław i okręg wrocławski, 2. Głogów i okręg głogowski, 3. Wałbrzych i okręg wałbrzyski, 4. Legnica i okręg legnicki, 5. Okręg kłodzki, 6. Okręg świdnicki, 7. Okręg oleśnicki, 8. Okręg zgorzelecko-lubański, 9. Jelenia Góra i okręg jeleniogórski
  * i wojewódzkim.

  I etap regionalny
  Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 16.01.2017 r. do 10.02.2017 r. na następujących warunkach.:
  a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
  „Gazety Wrocławskiej” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2zł + VAT)
  e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
  f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
  h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

  II etap wojewódzki
  k. Do etapu finałowego zakwalifikuje się po 5 przedstawicieli z 9 okręgów – tych, którzy uzyskają największą liczbę głosów, czyli w sumie 45 osób.
  l. Głosowanie w II etapie potrwa od 13.02.2017 r. do 28.02.2017 roku na warunkach wskazanych powyżej.
  m. Głosy uzyskane w I etapie nie zerują się i kandydaci przechodzą do etapu wojewódzkiego ze zdobytymi punktami z etapu regionalnego.

  Art. 4
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu
  1.Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 2.03.2017 r. na stronie internetowej www.gazetawroclawska.pl i w wydaniu papierowym Gazety Wrocławskiej.

  Art. 5
  Nagrody w Plebiscycie
  1. Nagrodami w plebiscycie są:
  - w etapie regionalnym - dyplomy dla zwycięzców każdego z 9 okręgów
  - w etapie wojewódzkim - dla zwycięzcy i laureatów 4 kolejnych miejsc dyplomy i vouchery na weekendowy pobyt w ośrodku wczasowym na Dolnym Śląsku
  Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Art. 6
  Reklamacje
  1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres ul. Św. Antoniego2/4, 50-073 Wrocław z dopiskiem „Plebiscyt Osobowość Roku 2016”.
  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko i adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 7
  Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  3.Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
  5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
  7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Czytaj także

   Komentarze

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama