MATURA 2013 - JĘZYK POLSKI (ARKUSZE CKE, ZASADY, LISTA...

  MATURA 2013 - JĘZYK POLSKI (ARKUSZE CKE, ZASADY, LISTA LEKTUR) - poziom podstawowy i rozszerzony

  RED

  Gazeta Wrocławska

  Gazeta Wrocławska

  Matura 2013 z języka polskiego już we wtorek od godz. 9.00. Przez 170 minut maturzyści będą zdawali egzamin na poziomie podstawowym. Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym w piątek, 10 maja, od godz. 14.00. Jak przebiega matura? Jak będą wyglądały arkusze? Jakie lektury trzeba znać? Oto fragmenty informatora CKE.
  MATURA 2013 - JĘZYK POLSKI (ARKUSZE CKE, ZASADY, LISTA LEKTUR) - poziom podstawowy i rozszerzony

  ©TOMASZ BOLT/POLSKAPRESSE

  Matura z języka polskiego zdawana jest jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym a jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym.

  Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym trwa 170 minut.
  Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut.

  1. Opis egzaminu

  Egzamin maturalny z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego składa się z dwóch części:
  a) ustnej - zdawanej na jednym poziomie i ocenianej przez przedmiotowy zespół egzaminacyjny,
  b) pisemnej - zdawanej na poziomie podstawowym, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych okręgowej komisji egzaminacyjnej.


  Ustna część egzaminu składa się z dwóch części:
  a) wypowiedzi zdającego na wybrany temat,
  b) rozmowy zdającego z przedmiotowym zespołem egzaminacyjnym dotyczącej tematu prezentacji i bibliografii.

  Pisemna część egzaminu na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:
  a) egzaminu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu,
  b) egzaminu sprawdzającego umiejętność pisania w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.

  Jak wygląda pisemna matura z języka polskiego?

  Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym sprawdza umiejętność rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego i pisania własnego tekstu w związku z tekstem literackim zamieszczonym w arkuszu.

  Matura z języka polskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność pisania własnego tekstu w związku z tekstem
  literackim zamieszczonym w arkuszu.

  Podczas egzaminu zdający otrzymuje jeden arkusz egzaminacyjny.

  Na rozwiązanie zadań z arkusza z poziomu podstawowego zdający ma 170 minut, a z arkusza z poziomu rozszerzonego 180 minut.

  MATURA 2013 - JĘZYK POLSKI - Poziom podstawowy

  Arkusz na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:
  a) części sprawdzającej rozumienie czytanego tekstu,
  b) części sprawdzającej umiejętność pisania własnego tekstu.

  Część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu zawiera:
  a) tekst (do 1000 słów),
  b) test (zadania otwarte i zamknięte) z miejscami na wpisanie odpowiedzi.

  Tekst służący do sprawdzenia umiejętności czytania będzie:
  a) publicystyczny lub popularnonaukowy,
  b) przejrzyście skonstruowany,
  c) napisany staranną polszczyzną,
  d) nieobrażający uczuć i światopoglądu zdającego.

  Pytania testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu mogą dotyczyć:
  a) poziomu znaczeń, czyli:
  - rozumienia słów, związków frazeologicznych, zdań; odczytywania znaczeń dosłownych i metaforycznych, znaczeń słów z kontekstu, odróżniania informacji od opinii, znajdowania słów - kluczy,
  - rozumienia myśli zawartej w akapicie lub części tekstu, wyszukiwania informacji, selekcjonowania informacji, hierarchizowania, porównywania, dostrzegania analogii i przeciwieństw,
  - rozumienia głównej myśli tekstu (rozumienia tekstu jako całości) oraz umiejętności wnioskowania;

  b) poziomu struktury, czyli:
  - kompozycji tekstu, tj. odróżniania wstępu, rozwinięcia, zakończenia, wskazywania zasady kompozycyjnej,
  - odkrywania związków logicznych, czyli rozumienia toku przyczynowoskutkowego, wskazywania, np.: tezy, hipotezy, argumentów,
  kontrargumentów, przykładów, wniosków, zależności między zdaniami, akapitami i częściami tekstu,
  - rozumienia znaczenia występujących w tekście wyrazów, wskazujących na tok myślenia autora (sygnalizujących wnioskowanie, podtrzymywanie myśli, zwrot myśli, dygresję, powtórzenie myśli, nawiązanie do myśli zawartej w poprzednim akapicie);
  c) poziomu komunikacji, czyli:
  - genezy tekstu,
  - rozpoznawania nadawcy,
  - dostrzegania celu tekstu (intencji nadawcy),
  - adresata i sposobu oddziaływania na niego,
  - dostrzegania cech stylistycznych tekstu i rozumienia funkcjonalności środków językowych.

  Część sprawdzająca umiejętność pisania własnego tekstu zawiera:
  a) dwa tematy wypracowania do wyboru,
  b) strony przeznaczone na napisanie wypracowania.

  MATURA 2013 - JĘZYK POLSKI - Poziom rozszerzony

  Arkusz na poziomie rozszerzonym zawiera dwa zadania sprawdzające umiejętność pisania tekstu własnego

  Pisanie na poziomie podstawowym i rozszerzonym
  1. Matura na poziomie rozszerzonym różni się od egzaminu na poziomie podstawowym zakresem sprawdzanych umiejętności i rodzajem zadań.
  2. Na obu poziomach egzaminu sprawdzającego umiejętność pisania punktem wyjścia pracy abiturienta jest tekst (do 1000 słów), zawarty w arkuszu egzaminacyjnym. Na poziomie podstawowym tematy są redagowane w odniesieniu do jednego lub więcej utworów literackich albo fragmentu/fragmentów utworów literackich wymienionych w rozdziale Wymagania egzaminacyjne i zobowiązują do odczytania utworu/utworów głównie na poziomie idei. Tematy będą zawierać polecenie, np.: zanalizowania, zinterpretowania, porównania, skomentowania, napisania opinii o problemie zawartym w tekście oraz jej uzasadnienia, scharakteryzowania bohatera i jego kreacji, języka utworu, prądu, zjawiska typowego dla epoki.

  Na poziomie rozszerzonym tematy są redagowane na podstawie jednego lub więcej tekstów albo fragmentów tekstów i zobowiązują do odczytania utworu/utworów zarówno na poziomie idei, jak i organizacji. Tematy będą zawierać polecenie, np.: zanalizowania i zinterpretowania tekstów, interpretowania tekstu literackiego we wskazanym kontekście, np.: filozoficznym, historycznoliterackim,
  kulturowym, kontekście utworów literackich, porównania tekstów, wyrażenia własnej opinii na temat tekstów kultury i problemów w nich zawartych oraz uzasadnienia jej, przeanalizowania języka tekstu, polemizowania z poglądem wyrażonym w tekście.

  W trakcie pisania egzaminu zdający mogą korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.

  Wypracowanie maturalne zdającego powinno być nie krótsze niż około 250 słów. W wypracowaniu krótszym niż około 250 słów będzie oceniane tylko rozwinięcie tematu, natomiast styl, kompozycja, zapis i język pracy nie będą oceniane.

  Zasady oceniania pisemnej części egzaminu

  Schematy oceniania przygotowuje się według następującej zasady:

  Na poziomie podstawowym
  - część sprawdzająca rozumienie czytanego tekstu - 20 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie,
  - część sprawdzająca umiejętność pisania - 50 punktów z 70 możliwych do uzyskania na tym poziomie.

  Na poziomie rozszerzonym
  Za napisane wypracowanie można uzyskać 40 punktów. W ocenianiu wypracowania za kryteria najważniejsze uznaje się rozwinięcie tematu i poprawność językową, za kryteria wspomagające - kompozycję i styl. W punktacji uwzględnia się także ocenę szczególnych walorów pracy.

  Waga kryteriów w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie podstawowym za: rozwinięcie tematu
  25 punktów = 50%
  kompozycję 5 punktów = 10% styl 5 punktów = 10%
  język 12 punktów = 24%
  zapis (ortografia i interpunkcja) 3 punkty = 6%
  Razem 50 punktów = 100%

  Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty, które przyznaje się za pracę ocenioną poniżej maksymalnej liczby punktów, jednak wyróżniającą się oryginalnością w zakresie rozwinięcia tematu, kompozycji, stylu
  lub języka. Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 50.


  Waga kryteriów w części sprawdzającej umiejętność pisania na poziomie rozszerzonym za:
  rozwinięcie tematu 26 punktów = 65%
  kompozycję 2 punkty = 5%
  styl 2 punkty = 5%
  język 8 punktów = 20%
  zapis (ortografia i interpunkcja) 2 punkty = 5%
  Razem 40 punktów = 100%

  Za szczególne walory pracy maturzysta może otrzymać dodatkowe 4 punkty.

  Łączna liczba punktów za wypracowanie nie może jednak przekroczyć 40.

  MATURA 2013 z JĘZYKA POLSKIEGO - OBOWIĄZKOWE LEKTURY

  Na egzaminie maturalnym z języka polskiego obowiązują następujące utwory:

  na poziomie podstawowym
  1. literatura polska
  − Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
  − Jan Kochanowski - fraszki, pieśni i treny (wybór)
  − Jan Andrzej Morsztyn - wybór wierszy
  − Daniel Naborowski - wybór wierszy
  − Wacław Potocki - wybór wierszy
  − Ignacy Krasicki - bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
  − Adam Mickiewicz - Romantyczność
  − Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
  − Adam Mickiewicz Dziady cz. III
  − Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
  − Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie arystokracji i scena finałowa)
  − Adam Mickiewicz - wybór wierszy
  − Juliusz Słowacki - wybór wierszy
  − Cyprian Kamil Norwid - wybór wierszy
  − Bolesław Prus Lalka
  − Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem - fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
  − Eliza Orzeszkowa Gloria victis
  − Maria Konopnicka Mendel Gdański
  − Bolesław Prus Kamizelka
  − Henryk Sienkiewicz Potop
  − Kazimierz Przerwa-Tetmajer - wybór wierszy
  − Jan Kasprowicz - wybór wierszy
  − Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok
  − Stanisław Wyspiański Wesele
  − Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
  − Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
  − Stefan Żeromski Przedwiośnie
  − Witold Gombrowicz Ferdydurke - rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
  − Zofia Nałkowska Granica
  − Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu, Bitwa pod Grunwaldem)
  − Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
  − Bolesław Leśmian - wybór wierszy
  − Julian Tuwim - wybór wierszy
  − Maria Pawlikowska-Jasnorzewska - wybór wierszy
  − Czesław Miłosz - wybór wierszy
  − Krzysztof Kamil Baczyński - wybór wierszy
  − Tadeusz Różewicz - wybór wierszy
  − Zbigniew Herbert - wybór wierszy
  − Miron Białoszewski - wybór wierszy
  − Wisława Szymborska - wybór wierszy
  − Stanisław Barańczak - wybór wierszy
  − Jan Twardowski - wybór wierszy
  − Sławomir Mrożek Tango
  − Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

  Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

  2. literatura powszechna
  − Sofokles Król Edyp
  − Horacy - wybór pieśni
  − William Szekspir Makbet
  − Molier Świętoszek
  − Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
  − Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
  − Joseph Conrad Jądro ciemności
  − Albert Camus Dżuma

  na poziomie rozszerzonym

  jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

  1. literatura polska
  − Jan Kochanowski Treny
  − Juliusz Słowacki Kordian
  − Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
  − Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
  − Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

  2. literatura powszechna
  − Dante Boska Komedia - fragmenty Piekła
  − Jan Wolfgang Goethe Faust - część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania
  Fausta o sobie i swoim życiu, rozmowa z Mefistofelesem)
  − Franz Kafka Proces
  − Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

  Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

  Czytaj także

   Komentarze (8)

   Dodajesz komentarz jako: Gość

   Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

   Liczba znaków do wpisania:

   zaloguj się

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   j.polski rozszerzony

   Ela (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 5 / 9

   matura rozszerzona z polskiego już jutro ... matma poszła mi bardzo dobrze ponieważ dostałem materiały pomocnicze i sprawdzając odpowiedzi wiem ze mam na pewno 31 pkt a to wszystko dzięki...rozwiń całość

   matura rozszerzona z polskiego już jutro ... matma poszła mi bardzo dobrze ponieważ dostałem materiały pomocnicze i sprawdzając odpowiedzi wiem ze mam na pewno 31 pkt a to wszystko dzięki materiałom które zamówiłem od gostka więc chce polecić link hostujmy.pl/download/53123/zcwMzk ponieważ na jutro pewnie się przyda powodzeniazwiń


   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   asek

   sandra (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 7 / 5

   git materiały polecam

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   asdff

   emil (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 15 / 5

   polecam dobre materiały

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   odpowiedzi

   ania (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 7 / 10

   Mam odpowiedzi na Mature 2013 od znajomego z komisji!!! :D filespeedy.net/download/52096/NTEyM Prosze :) Radze nauczyć się odpowiedzi na pamięć, żeby później nie było...

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   matura

   mariusz753roock (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 17 / 6

   Arkusze i odpowiedzi do matury 2013 do wszystkich części ,który odbędzie się w maju.

   hostujmy.pl/download/45384/mQ5NDB

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   odpowiedzi

   ania (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 13 / 8

   Mam odpowiedzi od znajomego z komisji!!! :D http://filespeedy.net/download/52096/NTEyM Prosze :)

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   odpowiedzi

   ania (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 16 / 25

   Dostałam odpowiedzi od znajomego z Komisji :D http://filespeedy.net/download/52096/NTEyM prosze ;)

   Autor komentarza nie dodał zdjęcia
   czyli wystarczy czytać ze zrozumieniem zeby to zdać.

   pit (gość)

   Zgłoś naruszenie treści / 17 / 22

   paranoja :/

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama