Becikowe 2016 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Becikowe 2016 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Gazeta Wrocławska

Aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

Becikowe 2016 - sprawdź aktualne warunki przyznania becikowego, zobacz jakie dokumenty trzeba dołączyć i jakie progi dochodów obowiązują w tym roku. Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W roku 2016 becikowe, podobnie jak przed rokiem, wynosi 1000 złotych. Zapomogę wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Jego wypełnienie nie jest proste. By dostać becikowe, musimy złożyć mnóstwo oświadczeń dotyczących m.in. naszych dochodów. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie.
Becikowe w roku 2015 to 1000 złotych. Ale nie dostaniemy go z automatu, trzeba spełnić szereg warunków

Becikowe w roku 2015 to 1000 złotych. Ale nie dostaniemy go z automatu, trzeba spełnić szereg warunków ©brak

BECIKOWE 2016 - DLA KOGO (WARUNKI)

Becikowew wysokości 1000 zł wypłacane jest z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Becikowe nie jest wypłacane z automatu - trzeba złożyć w tej sprawie wniosek i spełnić m.in. warunki dotyczące dochodów. Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2014 roku to, czy becikowe zostanie wypłacone, zależy od dochodów rodziny. Graniczna kwota to obecnie 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto (dochód brutto (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) minus składki na ubezpieczenie społeczne, minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny.

Jeśli o becikowe staramy się w roku 2016, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2014 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2015 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie - jeśli po roku 2014 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie - wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe.

BECIKOWE 2016 - WYMAGANE DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe?
 • Wypełniony wniosek o becikowe (patrz niżej)
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia).
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego (oryginał) o dochodzie za rok 2014 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie w tej sprawie - pilnujmy jednak by się nie pomylić, bo za błędy grozi nam odpowiedzialność karna
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2014 rok.
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2014 rok.
 • Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2014 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2014 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2014 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2013 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2014 z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2014 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2014 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2014 rok wystawiony przez ten organ,
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2014 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2014 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2014 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2013 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2014 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2014 rok),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2014 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2014 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2013 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2015 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

BECIKOWE 2016 - WNIOSEK ONLINE

Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek o becikowe należy złożyć osobiście - jest to związane z koniecznością przedstawienia oryginału dowodu osobistego czy aktu urodzenia dziecka..

Becikowe 2016 - wniosek online (pobierz pdf)
Becikowe - zaświadczenie lekarskie (wzór)
Becikowe - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Becikowe - oświadczenie o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku

Komentarze (74)

Dodajesz komentarz jako: Gość

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

Liczba znaków do wpisania:

zaloguj się

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Iras

iras (gość)

Zgłoś naruszenie treści

Czy wy nie umiecie czytać ? Tam jest napisane 1900+ na osobe a nie na całą rodzine żal

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
chory kraj!

gość (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

Nie dość, że becikowe to tylko głupi (przy wszystkich wydatkach na wyprawkę) 1000zł wypłacany JEDNORAZOWO to nie należy się wszystkim. Dochod przekracza 1922 to dowidzenia. Lepiej dać 500zl co...rozwiń całość

Nie dość, że becikowe to tylko głupi (przy wszystkich wydatkach na wyprawkę) 1000zł wypłacany JEDNORAZOWO to nie należy się wszystkim. Dochod przekracza 1922 to dowidzenia. Lepiej dać 500zl co miesiąc na dziecko (za co i tak zapłacimy my obywatele bo kto) i zachęcić tym patologię do robienia dzieci by mieli za co pić a dzieci wyrastały na przestępcow. Bogatszych to nie zmobilizuje do posiadania większej ilości dzieci. Głupie jednorazowe 1000zl becikowego powinno zatem należeć się każdemu niezależnie od dochodu!zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
tragedia

świeżo upieczony ojciec (gość)

Zgłoś naruszenie treści

tragedia z tym becikowym - taka papierologia, żeby zniechęcić ludzi do ubiegania się o tą wielką zapomogę ze stroony Państwa , po co te oświadczenia o zarobkach ? limity? jeśli ktoś dobrze zarabia...rozwiń całość

tragedia z tym becikowym - taka papierologia, żeby zniechęcić ludzi do ubiegania się o tą wielką zapomogę ze stroony Państwa , po co te oświadczenia o zarobkach ? limity? jeśli ktoś dobrze zarabia - płaci więcej podatków - niech ma te tyś złzwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Brak słów

obywatel (gość)

Zgłoś naruszenie treści

To przechodzi ludzkie pojęcie ile życzą sobie papierów ci urzędnicy, taka jest biurokracja że człowiekowi ciśnienie się podnosi do granic możliwości, to jest chore!!! W urzędzie nigdy normalnie nie...rozwiń całość

To przechodzi ludzkie pojęcie ile życzą sobie papierów ci urzędnicy, taka jest biurokracja że człowiekowi ciśnienie się podnosi do granic możliwości, to jest chore!!! W urzędzie nigdy normalnie nie można nic załatwić szczególnie gdy zwykłemu obywatelowi coś przysługuje, robią wszystko aby to tylko utrudnić.zwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Obłuda

batman (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 2

Taka procedura ubiegania się o becikowe jest upokarzająca i uwłaczająca ludzkiej godności. Dwa dni urlopu zabrało mi zgromadzenie dokumentów i nie mam pewności, czy wszystko zostanie zaakceptowane...rozwiń całość

Taka procedura ubiegania się o becikowe jest upokarzająca i uwłaczająca ludzkiej godności. Dwa dni urlopu zabrało mi zgromadzenie dokumentów i nie mam pewności, czy wszystko zostanie zaakceptowane przez jasnie panią urzędniczkę.To się nazywa polityka prorodzinna, tak jak 23%-owy Vat na ciuszki, żywność, zabawki, kosmetyki i podręczniki dla dziecizwiń

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
pit

Dara (gość)

Zgłoś naruszenie treści

W picie sa dochody Brutto, jak mam obliczyć dochód netto? Rozliczałam się z mężem. Proszę o podpowiedz, najlepiej operując numerami rubryk w picie. Będę bardzo wdzieczna

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
prosze o pomoc

mila (gość)

Zgłoś naruszenie treści

ajak moj maz pracuje za granica to jak obliczy sklatki zdrowotne i jak obliczyc ten dochod.jak zeznanie ma po holendersku.....a firma nieda mu zadnych dokumentow a

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
ilość osób w rodzinie

załamany (gość)

Zgłoś naruszenie treści

czy w liczbę osób w rodzinie wlicza się urodzone dziecko na które staramy się o becikowe???

"minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek...rozwiń całość

czy w liczbę osób w rodzinie wlicza się urodzone dziecko na które staramy się o becikowe???

"minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny." - co to znaczy? jak mam to wyliczyć jeżeli nie jest brana pod uwagę kwota z PIT????? i jaki minus podatek???????????
zwiń


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
raczej tak

karola (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1

raczej się wlicza, bo to chyba chodzi o to, zeby wiedzieli przez ile podzielić dochody, aby wyszedł dochód na osobę.

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
becikowe

tomi (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1

już trzy dni jeżdżę za papierami ,a do końca nie wiem czy coś dostanę

Autor komentarza nie dodał zdjęcia
wstyd

Zgłoś naruszenie treści / 15 / 3

Tragedia z tymi formularzami! A do tego nie należy się jak człowiek zarabia trochę lepiej. W ten sposób tylko najbiedniejsi będą dzieci rodzić... Ale taka polska rzeczywistość, najlepiej wyjechać...rozwiń całość

Tragedia z tymi formularzami! A do tego nie należy się jak człowiek zarabia trochę lepiej. W ten sposób tylko najbiedniejsi będą dzieci rodzić... Ale taka polska rzeczywistość, najlepiej wyjechać bo z takim rządem to wstyd się przyznawać ze się jest Polakiem.zwiń


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
Droga wolna

Gość (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 7 / 22

No to krzyż na drogę, nikt Cię tu nie zatrzymuje. Skoro zarabiasz dobrze to ten 1000zł nie zrobi Ci różnicy.


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
1000zł

Karolina (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 8

Krzyż na drogę? A kto na was będzie robił jak nie ludzie którzy zarabiają uczciwą pracą od 2000 do 3000 zł. Kokosy to nie są i każdy grosz się przyda!!! Właśnie tacy ludzie dostają najmniej od...rozwiń całość

Krzyż na drogę? A kto na was będzie robił jak nie ludzie którzy zarabiają uczciwą pracą od 2000 do 3000 zł. Kokosy to nie są i każdy grosz się przyda!!! Właśnie tacy ludzie dostają najmniej od państwa!! zwiń


Autor komentarza nie dodał zdjęcia
najgorzej byc sredniakiem

karola (gość)

Zgłoś naruszenie treści / 1 / 1

Zgadzam się z Karolina. 2-3 tys. to nie są żadne kokosy a już tysiąc przepada bo wg polskiego prawa jesteś bogaczem i 1000 ci niepotrzebny:)
Najlepiej albo być bidolem lub/i patologią albo...rozwiń całość

Zgadzam się z Karolina. 2-3 tys. to nie są żadne kokosy a już tysiąc przepada bo wg polskiego prawa jesteś bogaczem i 1000 ci niepotrzebny:)
Najlepiej albo być bidolem lub/i patologią albo rzeczywiście bogaczem i mieć głęboko łaskę Państwa. Średniacy zawsze dostają po d**** bo nic im się nie należy.
P.S zagmatwana papierologia tylko po to żeby jak najmniej skorzystało, ot cała Polska!pozdrawiamzwiń

1 3 4 »

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo