Menu Region

Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

45Komentarzy Prześlij Drukuj
Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY] Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Becikowe w roku 2015 to 1000 złotych. Ale nie dostaniemy go z automatu, trzeba spełnić szereg warunków (© brak)

Becikowe 2015 - sprawdź aktualne warunki przyznania becikowego, zobacz jakie dokumenty trzeba dołączyć i jakie progi dochodów obowiązują w tym roku. Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W roku 2015 becikowe, podobnie jak przed rokiem, wynosi 1000 złotych. Zapomogę wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Jego wypełnienie nie jest proste. By dostać becikowe, musimy złożyć mnóstwo oświadczeń dotyczących m.in. naszych dochodów. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie.
BECIKOWE 2015 - DLA KOGO (WARUNKI)

Becikowew wysokości 1000 zł wypłacane jest z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Becikowe nie jest wypłacane z automatu - trzeba złożyć w tej sprawie wniosek i spełnić m.in. warunki dotyczące dochodów. Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 roku to, czy becikowe zostanie wypłacone, zależy od dochodów rodziny.
Graniczna kwota to obecnie 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto (dochód brutto (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) minus składki na ubezpieczenie społeczne, minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny.

Jeśli o becikowe staramy się w roku 2015, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2013 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2014 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie - jeśli po roku 2013 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie - wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe.

BECIKOWE 2015 - WYMAGANE DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe?
 • Wypełniony wniosek o becikowe (patrz niżej)
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia).
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego (oryginał) o dochodzie za rok 2013 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie w tej sprawie - pilnujmy jednak by się nie pomylić, bo za błędy grozi nam odpowiedzialność karna
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2013 rok.
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2013 rok.
 • Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2013 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2013 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2013 z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2013 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2013 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2013 rok wystawiony przez ten organ,
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2012 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2013 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2013 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2013 rok),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2013 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2013 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2014 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

BECIKOWE 2014 - WNIOSEK ONLINE

Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek o becikowe należy złożyć osobiście - jest to związane z koniecznością przedstawienia oryginału dowodu osobistego czy aktu urodzenia dziecka..

Becikowe 2014 - wniosek online (pobierz pdf)
Becikowe - zaświadczenie lekarskie (wzór)
Becikowe - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Becikowe - oświadczenie o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku
45

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

becikowe

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

ola (gość)  •

dochody musza być moje i chłopaka ? nie jesteśmy malzenstwem . czy tylko moje?

skomentuj

...

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

natka (gość)  •

Jeżeli nie jesteście małżeństwem to tylko Twoje...

odpowiedzi (0)

skomentuj

oświadczenie zamiast zaświadczenia

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

zszokowany (gość)  •

Mam pytanie, czy GOPS może wymagać zaświadczeń zamiast oświadczeń jak jest opisane w powyższym artykule? Wydrukowaliśmy oświadczenia i pani w GOPS stwierdziła, że nie możemy na tej podstawie ubiegać się o becikowe, ponieważ oni "przyjęli, że ma być zaświadczenie". Dla mnie osobiście to jakaś paranoja, jak wiele rzeczy w naszym UG...

odpowiedzi (0)

skomentuj

dokumety

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

mała (gość)  •

mam pytanie odnośnie utraty pracy. Razem z mężem pracowaliśmy w jednej firmie cały 2013 rok. Niestety w 2014 roku mąż stracił pracę w lipcu, przez kilka dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych,znalazł nową pracę i potem w grudniu kolejny raz stracił pracę i znowu wskoczył na zasiłek a od lutego 2015 roku ma kolejną umowę to musimy pisać oświadczenia o każdej zmianie pracy i pobieraniu zasiłku i załączać pit 11 i świadectwa pracy??? Bo nie bardzo to rozumiem.

odpowiedzi (0)

skomentuj

dupa

+5 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

polska jw (gość)  •

nam przekroczylo o 76,47 zl. i znowu panstwo sie cieszy ze zostanie im w kasie na premie dla znajomych w urzedach

odpowiedzi (0)

skomentuj

mama

0 / -2

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

ktoś (gość)  •

Ja z mężem mamy 2800 wszystkich pieniędzy na miesiadz jest nas pięcior nie wiecie czy dostaniemy becikowe 1000iten drugi 1000 za urodzenie

skomentuj

do mamy ktoś

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

zszokowana brakiem podstaw z matmy (gość)  •

A umiesz podzielić 2800/5 i porównać, czy wychodzi mniej czy więcej niż 1922 zł. (pierwszy 1000 zł) i 504 zł. (dodatkowy 1000 zł)?
Jeśli nie, to proponuję poćwiczyć matmę, przyda się, jak dzieci pójdą do szkoły - lepiej dla nich, żeby były trochę lepsze z liczenia, to może znajdą pracę trochę lepiej płatną niż rodzice.

odpowiedzi (0)

skomentuj

po 10 tc

0 / -2

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

aga (gość)  •

Ok. Wszystko jasne. A jeśli kobieta do 10 tc nie wie o ciazy tak jak w moim przypadku. Normalny okres brak nudnosci i innych "skutkow ubocznych" . Czy jest mozliwosc ze to becikowe jednak dostane?

skomentuj

Zaswiadczenie od lekarza

0 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Ola (gość)  •

Jest możliwość. Idziesz prywatnie do lekarza i prosisz go o takie zaswiadczenie. Mowisz tak jak bylo faktycznie. Bo rozumiem zr chodzilas na Nfz?

odpowiedzi (0)

skomentuj

nie

+1 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

, (gość)  •

nie ma takiej możliwości

odpowiedzi (0)

skomentuj

Krok po kroku wg faceta

+2 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Kruczysko (gość)  •

No cóż nie jest to takie trudne jak się wydaje bo jestem już po i można to zrobić w jeden dzień.;) Ale w skrócie . Najpierw skarbówka na miejscu wypełniamy podanie i od reki otrzymujemy zaświadczenie od o dochodach. Potem ZUS i tam wypełniamy kolejny kwitek ( też da rade na miejscu ) i otrzymujemy zaświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych. Tutaj może pojawić się mały problem bo potrzebujemy zaświadczenia o odprowadzonych składkach zdrowotnych obu rodziców naszej pociechy, wiec pobieramy drugi kwitek wypełniamy za żonkę upoważniamy siebie do odbioru i problem z głowy - tylko nie chwalcie się tym pani w okienku bo nie wyda dokumentu.
Właściwie teraz możemy wyliczyć czy becikowe w ogóle dostaniemy,
Bierzemy kwitek z Skarbówki i liczymy. Posłużę się tu swoim uproszczonym przykładem.
Nasz dochód 85000 tyś zł minus Podatek należny 10000 minus składki na ubezpieczenie społeczne odliczone od dochodu 5000 i tak tym sposobem zostało 70000 - Uspokoję was wszystko jest na tym kwitku z Skarbówki wypisane jak krowie na rowie więc nie idzie się pomylić ) Z tych 70000 tyś odejmujemy jeszcze nasze składki zdrowotne ( sumujemy wszystkie miesiące ) , powiedzmy moje to 25000 zł a żony 15000 zł a wiec zostało nam 66000 tyś zł . Teraz dzielimy tą sumkę na 12 ( tyle co miesiecy ) i wyszło na 5500 tyś , a tą naszą ostatnią sumke dzielimy na trzech. tak na trzech ciebie dziecko i twoją drugą połowę ( żonę) a więc wyszło nam 1888. Drogi kolego własnie zarobiłeś 1000zł. Bierz te papierki i do MOPSU a tam Ci powiedzą co trzeba wypełnić i dostarczyć.

odpowiedzi (0)

skomentuj

!!

+14 / -7

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Ewa (gość)  •

To jest śmieszne! Każda kobieta powinna dostać becikowe bez względu na zarobki!!
Dlaczego krzywdzi się ludzi zaradnych i dobrze zarabiających????
Becikowego nie dostanę, bo za dużo z mężem zarabiamy, ulgę na dziecko nie będziemy mieć, bo nasze dochody przekraczają 112.000 zł.
Przecież to jest śmieszne!!! Co miesiąc płacimy wysokie podatki!
Szkoda tylko, że bierze się dochody a pomija faktyczne koszty. Dochód powinien być pomniejszony o koszty typu: czynsz, media, kredyt. A przy ulgach na dzieci powinno się brać pod uwagę koszty utrzymania dziecka (pieluchy, szczepionki, mleko modyfikowane dla dzieci ze skazą białkową, żłobki i przedszkola (jeśli są prywatne, bo dziecko nie dostało się do państwowego).
Co z tego, że z mężem zarabiamy dużo, skoro 3/4 naszego wynagrodzenia idzie właśnie na czynsz, opłaty, media, kredyt. Reszta idzie na wyżywienie i dziecko. Na koniec miesiąca zostaje nam raptem 100-200zł.

skomentuj

taki kraj

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Beata (gość)  •

Bo niestety w tym kraju opłaca się być patologią, niczym więcej :( Ja mam co prawda mniejsze zarobki, ale Twoje mnie nie kłują w oczy. Więcej zarabiasz, większy płacisz podatek bezpośredni, większe składki zdrowotne, z których pewnie i tak nic nie masz, bo chodzisz do lekarza prywatnie, jako że nie jesteś samotną matką z patologii, nie masz prawa do żłobka ani przedszkola ani mieszkania komunalnego, na które i tak wielu nie płaci, ale za to narzeka, że zasyfione i niewyremontowane...

Przykro mi, ale jedyne, czego mogę życzyć Tobie i sobie, to emigracja. Tak, Lalu, która się tam powyżej wypowiedziała - we Francji, Niemczech, Skandynawii wspiera się wszystkie rodziny z dziećmi, a nie tylko najbiedniejsze/najcwańsze.

odpowiedzi (0)

skomentuj

Mgr

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Lala (gość)  •

Tak jest w calej Europie! I tam nikt nie placze jak mu grosz przekroczy. Fakt że w Polsce te progi sa dosyc niskie ale ulga przy dochodzie ponad 100tys to I tak swietny gest ze strony panstwa! Sa ludzie ktorzy zyja za 1/3 Twoich dochodow I potrafia odlozyc wiec moze jestes niegospodarna

odpowiedzi (0)

skomentuj

hehhh

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

fanjuve (gość)  •

zona nie pracuje a ze ja chodze do pracy i mamy l kawalek pola z ktorego dochod ktos 'madry' wyliczyl ze niby z ha miesiecznie jest 239.08zl co jest wziete nie wiadomo skad zapomnieli raczej ze podatek tez jest pobierany

odpowiedzi (0)

skomentuj

do "Ewa"

+14 / -5

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

mama (gość)  •

to widzę, że jesteście bardzo rozrzutni, jak zostaje wam niby tylko 100-200zł. Ja mam 8-osobową rodzinę, też kredyt 30-letni na dom, płacimy masę rachunków, pracuje tylko mąż i mamy niespełna 60tys rocznego dochodu i jakoś musimy dawać radę. A pragnę zaznaczyć, że mamy kolejne dziecko w drodze i jakoś z głodu nie umieramy i mamy się w co ubrać. Proponuje lepszą gospodarność bo jak komuś się noga powinie z pracą umrzecie z głodu, jak do takich luksusów jesteście przyzwyczajeni...

odpowiedzi (0)

skomentuj

Ułatwienie

+18 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Andrzej (gość)  •

Właśnie wypełniam wszystkie papiery - masakra i to jest pomoc rodzinie wielkie dzieki

odpowiedzi (0)

skomentuj

Nasza polityka

+14 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Wrocławianka (gość)  •

Niestety, tak jak mi się należało na pierwsze dziecko w roku 2012 tak teraz już nie dostanę. Mimo ,że mój mąż wpłaca co miesiąc gigantyczne pieniądze jako podatek .
Polska polityka ;/

odpowiedzi (0)

skomentuj
1 3 »