Menu Region

Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

11Komentarzy Prześlij Drukuj
Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY] Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Becikowe w roku 2015 to 1000 złotych. Ale nie dostaniemy go z automatu, trzeba spełnić szereg warunków (© brak)

Becikowe 2015 - sprawdź aktualne warunki przyznania becikowego, zobacz jakie dokumenty trzeba dołączyć i jakie progi dochodów obowiązują w tym roku. Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W roku 2015 becikowe, podobnie jak przed rokiem, wynosi 1000 złotych. Zapomogę wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Jego wypełnienie nie jest proste. By dostać becikowe, musimy złożyć mnóstwo oświadczeń dotyczących m.in. naszych dochodów. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie.
BECIKOWE 2015 - DLA KOGO (WARUNKI)

Becikowew wysokości 1000 zł wypłacane jest z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Becikowe nie jest wypłacane z automatu - trzeba złożyć w tej sprawie wniosek i spełnić m.in. warunki dotyczące dochodów. Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 roku to, czy becikowe zostanie wypłacone, zależy od dochodów rodziny.
Graniczna kwota to obecnie 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto (dochód brutto (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) minus składki na ubezpieczenie społeczne, minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny.

Jeśli o becikowe staramy się w roku 2015, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2013 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2014 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie - jeśli po roku 2013 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie - wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe.

BECIKOWE 2015 - WYMAGANE DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe?
 • Wypełniony wniosek o becikowe (patrz niżej)
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia).
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego (oryginał) o dochodzie za rok 2013 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie w tej sprawie - pilnujmy jednak by się nie pomylić, bo za błędy grozi nam odpowiedzialność karna
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2013 rok.
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2013 rok.
 • Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2013 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2013 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2013 z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2013 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2013 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2013 rok wystawiony przez ten organ,
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2012 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2013 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2013 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2013 rok),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2013 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2013 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2014 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

BECIKOWE 2014 - WNIOSEK ONLINE

Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek o becikowe należy złożyć osobiście - jest to związane z koniecznością przedstawienia oryginału dowodu osobistego czy aktu urodzenia dziecka..

Becikowe 2014 - wniosek online (pobierz pdf)
Becikowe - zaświadczenie lekarskie (wzór)
Becikowe - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Becikowe - oświadczenie o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku
Reklama
11

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

gdzie jest polityka prorodzinna????????????????????????

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

agaj (gość)  •

brak pomocy ze strony państwa dla rodzin, które w tych trudnych czasach decydują się na potomstwo. Dzieci nie będą się rodzić ponieważ nawet śmiesznego 1000 zł nie można otrzymać. Wystarczy przekroczyć próg choćby o 5 zł i dostaniesz figę z makiem. Jeden wielki żart.

odpowiedzi (0)

skomentuj

xxxx

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Andrzejek (gość)  •

za 1000 zł dały byście się wyskrobać

odpowiedzi (0)

skomentuj

pomioty

+1 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

sami zrobili,sami niech sobie radzą (gość)  •

Jeba.ne dziecioroby,wiecznie wam mało,gówno bym wam dał

odpowiedzi (0)

skomentuj

niech sobie darują

+1 / -2

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

d (gość)  •

1000zł niech sobie darują, wystarczy na kilka paczek pieluch i albo na kilka szczepionek.
Lepiej daliby możliwość odliczania w pit rocznym wizyt lekarskich prywatnych.

odpowiedzi (0)

skomentuj

becikowe nie dla potrzebujących

0 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

eva (gość)  •

w 2013 nawet nie marzyłam o dziecku, pracowałam w Niemczech, w 2014 uciekłam po nieudanej próbie morderstwa na mojej osobie, zwolniłam się z pracy, bo policja niemiecka nie była w stanie zapewnić mi bezpieczeństwa przed psychicznie chorym, po czym bez pracy na zasiłku wróciłam do Pl okazało się w ciąży, pracodawca polski nie zatrudni mnie w ciąży- to logiczne, przez całą ciąże utrzymuje mnie mama z 900zł emerytury, dziecko przyjdzie na świat w kwietniu, w Polsce pracowałam przed 15 lat bez przerwy do 2012 i skoro dochody z 2013 to się okazuje, że nie dostanę nawet becikowego a zaraz po urodzeniu muszę iść do pracy...w sumie co tam na wódkę becikowe zawsze się znajdzie

skomentuj

wsryd

+1 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

żenada (gość)  •

Do kogo pretensje ze jesteś nieudacznikiem?wstyd! matka będzie utrzymywała ciebie i twojego wypłoda z 900 zł??????! dzieciaka oddać do domu dziecka! tam będzie miał lepiej niż u osoby nie udolnej .W niemczech nie ma kondomów? nie wiedziałaś z kim sie bzykasz?

odpowiedzi (0)

skomentuj

Becikowe

0 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Adams (gość)  •

W 2016 roku, przy rządach PO, by otrzymać becikowe będzie trzeba złożyć tylko jeden wniosek, w czasie do roku od urodzenia dziecka, z zaświadczeniem o ukończeniu 60 roku życia i własnoręcznym podpisem rodziców.

odpowiedzi (0)

skomentuj

Brak słów

+4 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Młoda matka (gość)  •

To drugi wniosek o becikowe w moim życiu, w tym roku dokumentów trzeba złożyć jeszcze więcej. Artykuł jasno opisuje co należy złożyć, ale to co otrzymałam od urzędników jest stekiem suchych niejasnych informacji, z odczytem których mam problem mając wyższe wykształcenie. Nadal mam wiele pytań, z którymi udam się do urzędników. Irytuje mnie natomiast myśl o tym, że matka z ubogiej wielodzietnej rodziny udając się do urzędu po dokumenty otrzymuje niejasną i skomplikowaną instrukcję wypełnienia, pojęcia nie ma jak to zrobić, nie ma z kim dzieci zostawić by tułać się po oddalonych w miastach Skarbówkach, ZUSach itd w końcu zniechęca się do złożenia wniosku. To nie ludzkie procedury zwłaszcza w sytuacji gdzie ma się malutkie dziecko, które np tak jak moje pije z piersi co 2 godziny. Jestem więźniem we własnym domu, a nie będę maleństwa tułać zima po urzędach bo więcej stracę na leki niż tego zasiłku będzie. Mam wrażenie, że celowo ustala się taką biurokrację by zniechęcić chętnych otrzymania zapomogi.

skomentuj

Ayo

0 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

- (gość)  •

Po Skarbówkach nie trzeba latać, można złożyć oświadczenie o dochodzie.

odpowiedzi (0)

skomentuj

Ojciec

0 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Ojciec (gość)  •

Przecież dokumenty może złożyć ojciec, a czas a złożenie to 12 miesięcy więc jakby co można odczekać te parę miesięcy aż dziecko trochę podrośnie więc bez przesady.

Ciekawe natomiast jak się ma koszt dodatkowej biurokracji związanej z limitem dochodów do tego ile się uda przez to zaoszczędzić.

odpowiedzi (0)

skomentuj

Urzędnicze becikowe

+3 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Giertych (gość)  •

To są jakieś jaja a nie zachęta do prokreacji.

odpowiedzi (0)

skomentuj
Reklama
Reklama