Menu Region

Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

Gazeta Wrocławska

26Komentarzy Prześlij Drukuj
Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY] Becikowe 2015 [PORADNIK, DOKUMENTY, ZASADY]

Becikowe w roku 2015 to 1000 złotych. Ale nie dostaniemy go z automatu, trzeba spełnić szereg warunków (© brak)

Becikowe 2015 - sprawdź aktualne warunki przyznania becikowego, zobacz jakie dokumenty trzeba dołączyć i jakie progi dochodów obowiązują w tym roku. Becikowe to jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. W roku 2015 becikowe, podobnie jak przed rokiem, wynosi 1000 złotych. Zapomogę wypłacają miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o wypłatę becikowego. Jego wypełnienie nie jest proste. By dostać becikowe, musimy złożyć mnóstwo oświadczeń dotyczących m.in. naszych dochodów. Trzeba także dołączyć zaświadczenie lekarskie.
BECIKOWE 2015 - DLA KOGO (WARUNKI)

Becikowew wysokości 1000 zł wypłacane jest z tytułu urodzenia się żywego dziecka. Becikowe może otrzymać matka lub ojciec, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka. Becikowe nie jest wypłacane z automatu - trzeba złożyć w tej sprawie wniosek i spełnić m.in. warunki dotyczące dochodów. Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.Jeżeli dziecko urodziło się, zostało objęte opieką prawną lub przysposobione po 31 grudnia 2012 roku to, czy becikowe zostanie wypłacone, zależy od dochodów rodziny.
Graniczna kwota to obecnie 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto (dochód brutto (po odjęciu kosztów uzyskania przychodu) minus składki na ubezpieczenie społeczne, minus składki na ubezpieczenie zdrowotne (faktycznie wpłacone, a nie te z pit), minus podatek należny.

Jeśli o becikowe staramy się w roku 2015, pod uwagę brane są obecnie dochody za 2013 rok. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli w roku 2014 uzyskaliśmy nowe źródła dochodu (np. nowa umowa o pracę, nowa własna firma itp) powinniśmy złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie, te dochody wówczas także będą brane pod uwagę. Podobnie - jeśli po roku 2013 straciliśmy któreś źródło dochodu, należy złożyć w tej sprawie oświadczenie - wówczas dochody te nie będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o becikowe.

BECIKOWE 2015 - WYMAGANE DOKUMENTY

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać becikowe?
 • Wypełniony wniosek o becikowe (patrz niżej)
 • Zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • Akty urodzenia wszystkich dzieci będących w składzie rodziny (oryginał +kopia).
 • Dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • Dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną.
 • Zaświadczenie urzędu skarbowego (oryginał) o dochodzie za rok 2013 każdego pełnoletniego członka rodziny. Można złożyć także swoje oświadczenie w tej sprawie - pilnujmy jednak by się nie pomylić, bo za błędy grozi nam odpowiedzialność karna
 • Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym oświadczenie o dochodzie za 2013 rok.
 • Oświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym wszystkich członków rodziny za 2013 rok.
 • Zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • Jeżeli wnioskodawca ma zasądzone alimenty na rzecz dziecka (dzieci), należy dostarczyć odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem (oryginał + kopia).
 • Zaświadczenie od komornika o stanie egzekucji alimentów roku 2013 (jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone a otrzymana kwota alimentów jest niższa niż ta wynikająca z wyroku) (oryginał).


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 • uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2013 rok,
 • utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2013 z PUP,
 • utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2013 rok,
 • utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2013 rok,
 • utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2013 rok wystawiony przez ten organ,
 • wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 • utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2012 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2013 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2013 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2013 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć:
 • zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2013 rok),
 • uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie,
 • uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2013 rok),
 • uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2012 rok wystawiony przez ten organ,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2013 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2013 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny wnioskującej o becikowe w roku 2014 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

BECIKOWE 2014 - WNIOSEK ONLINE

Wniosek o becikowe składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek o becikowe należy złożyć osobiście - jest to związane z koniecznością przedstawienia oryginału dowodu osobistego czy aktu urodzenia dziecka..

Becikowe 2014 - wniosek online (pobierz pdf)
Becikowe - zaświadczenie lekarskie (wzór)
Becikowe - oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Becikowe - oświadczenie o wysokości dochodów, składek na ubezpieczenie społeczne i podatku
26

Komentarze

zwiń wszystkie wątki najnowsze najstarsze

Dodajesz jako: Gość

Ilość znaków do wpisania:

Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

zaloguj się

Nasza polityka

+4 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Wrocławianka (gość)  •

Niestety, tak jak mi się należało na pierwsze dziecko w roku 2012 tak teraz już nie dostanę. Mimo ,że mój mąż wpłaca co miesiąc gigantyczne pieniądze jako podatek .
Polska polityka ;/

odpowiedzi (0)

skomentuj

czlonek rodziny

0 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Michal (gość)  •

Kogo uwaza sie za czlonka rodziny przy skladaniu papierow na becikowe? Matka dziecka jest zameldowana w domu rodzinnym, mieszka z ojcem (bez slubu) i dzieckiem w mieszkaniu w innym miescie, razem zyja i prowadza samodzielne gospodarstwo domowe. czyje zaswiadczenia o zarobkach musze dac do mopsu przy skladaniu wniosku o becikowe i czyje dochody brac pod uwage przy liczeniu tego limitu zarobkow?

odpowiedzi (0)

skomentuj

Becikowe

+1 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

bloczek (gość)  •

Warto też wspomnieć że na zgłoszenie o becikowe mamy 12miesięcy od urodzenia dzieck. Wiećej na ten temat można przeczytć tutaj: e-prawnik.pl/artykuly/prawo-rodzinne/becikowe-.html

skomentuj

dziecko urodzone w 2014, becikowe z 2015

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

katia23 (gość)  •

Dzięki za info, jeśli mój synek urodził się we wrześniu 2014, ale teraz dopiero chcę wystąpić o becikowe dla niego, to składam oświadczenie o dochodach za 2013 czy za 2014 rok? Proszę o odp.

odpowiedzi (0)

skomentuj

Dlaczego za 2013?

+3 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

podatnik (gość)  •

Ktoś wie dlaczego liczą się dochody za 2013, a nie za rok poprzedni?

skomentuj

2013

+2 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

monikk (gość)  •

Bo do pazdziernika 2015 obowiazuje okres za 2013 rok a od listopada 15 za 2014. Tak jest podzielony okres zasilkowy wg rozporządzenia

odpowiedzi (0)

skomentuj

Ja p.....! A nie ma obowiązku

+2 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

moko (gość)  •

przeprowadzenia badania ginekologicznego przez portiera gminnego ośrodka pomocy społecznej? Sobie do koryta nie żałują złodzieje.

odpowiedzi (0)

skomentuj

gdzie jest polityka prorodzinna????????????????????????

+6 / -2

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

agaj (gość)  •

brak pomocy ze strony państwa dla rodzin, które w tych trudnych czasach decydują się na potomstwo. Dzieci nie będą się rodzić ponieważ nawet śmiesznego 1000 zł nie można otrzymać. Wystarczy przekroczyć próg choćby o 5 zł i dostaniesz figę z makiem. Jeden wielki żart.

skomentuj

pomysl

+3 / -12

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

kat (gość)  •

Jak masz prawie 6000 tys. zł. miesięcznie w budżecie rodziny to ten 1000 zł.nie jest ci tak potrzebny ludzie żyją za 2000 tysiące z 2 dzieci pomysł jak tak narzekasz.

odpowiedzi (0)

skomentuj

i co z tego?

+3 / -1

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

ona (gość)  •

co miesiąc z mojego wynagrodzenia podatek idzie m.in. na becikowe, często dla nierobów i darmozjadów, dlaczego sie oburzasz, że osoba z wyższym dochodem też chciałaby tego tysiaka? Z narodzinami dziecka wiążą się duże koszty, chociaż na wózek by było, i w ogóle, co to za polityka prorodzinna?

odpowiedzi (0)

skomentuj

xxxx

+1 / -16

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

Andrzejek (gość)  •

za 1000 zł dały byście się wyskrobać

odpowiedzi (0)

skomentuj

pomioty

+1 / -24

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

sami zrobili,sami niech sobie radzą (gość)  •

Jeba.ne dziecioroby,wiecznie wam mało,gówno bym wam dał

skomentuj

debilu

+17 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

popiol21 (gość)  •

Takie skurwysyny jak ty powinne placic bykowe, minimum 5000zł miesięcznie

odpowiedzi (0)

skomentuj

a emeryturę by sie chciało na starość

+5 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

xxssss (gość)  •

W twoim przypadku az z** ze rodzice nie uzywali prezerwatyw...

odpowiedzi (0)

skomentuj

niech sobie darują

+11 / -4

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

d (gość)  •

1000zł niech sobie darują, wystarczy na kilka paczek pieluch i albo na kilka szczepionek.
Lepiej daliby możliwość odliczania w pit rocznym wizyt lekarskich prywatnych.

odpowiedzi (0)

skomentuj

becikowe nie dla potrzebujących

+3 / -3

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

eva (gość)  •

w 2013 nawet nie marzyłam o dziecku, pracowałam w Niemczech, w 2014 uciekłam po nieudanej próbie morderstwa na mojej osobie, zwolniłam się z pracy, bo policja niemiecka nie była w stanie zapewnić mi bezpieczeństwa przed psychicznie chorym, po czym bez pracy na zasiłku wróciłam do Pl okazało się w ciąży, pracodawca polski nie zatrudni mnie w ciąży- to logiczne, przez całą ciąże utrzymuje mnie mama z 900zł emerytury, dziecko przyjdzie na świat w kwietniu, w Polsce pracowałam przed 15 lat bez przerwy do 2012 i skoro dochody z 2013 to się okazuje, że nie dostanę nawet becikowego a zaraz po urodzeniu muszę iść do pracy...w sumie co tam na wódkę becikowe zawsze się znajdzie

skomentuj

po 2013 strata dochodu - wiec becikowe się należy

0 / 0

Autor komentarza nie dodał zdjęcia

ww (gość)  •

Jesli dochód został utracony to go nie wezmą pod uwagę więc spokojnie- becikowe się należy

odpowiedzi (0)

skomentuj
1 »