25 maja 2014r. wybory do Parlamentu Europejskiego - znajdź...

  25 maja 2014r. wybory do Parlamentu Europejskiego - znajdź swój lokal wyborczy we Wrocławiu

  Artykuł sponsorowany

  Aktualizacja:

  Gazeta Wrocławska

  25 maja 2014r. wybory do Parlamentu Europejskiego - znajdź swój lokal wyborczy we Wrocławiu

  ©Jaroslaw Jakubczak / Polskapresse

  Znajdź swój lokal wyborczy we Wrocławiu. Znajdź swoje osiedle i kliknij, by otworzyć listę lokali wyborczych.
  25 maja 2014r. wybory do Parlamentu Europejskiego - znajdź swój lokal wyborczy we Wrocławiu

  ©Jaroslaw Jakubczak / Polskapresse


  STARE MIASTO, PRZEDMIEŚCIE ŚWIDNICKIE, GAJOWICE, GRABISZYN - GRABISZYNEK, NADODRZE, KLECZKÓW


  OŁBIN, PL. GRUNWALDZKI, ZACISZE - ZALESIE - SZCZYTNIKI, BISKUPIN - SĘPOLNO - DĄBIE - BARTOSZOWICE


  POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, BOREK, GAJ, HUBY, TARNOGAJ


  PRZEDMIESCIE OŁAWSKIE, KSIĘŻE, BROCHÓW, BIEŃKOWICE, JAGODNO, WOJSZYCE, OŁTASZYN, KRZYKI - PARTYNICE, KLECINA, OPORÓW


  SZCZEPIN, GĄDÓW – POPOWICE PŁD., PILCZYCE – KOZANÓW – POPOWICE PŁN.


  MUCHOBÓR MAŁY, NOWY DWÓR, KUŹNIKI, MUCHOBÓR WIELKI, ŻERNIKI, JERZMANOWO – JARNOŁTÓW – STRACHOWICE – OSINIEC, LEŚNICA, MAŚLICE, PRACZE ODRZAŃSKIE


  KARŁOWICE – RÓŻANKA, KOWALE, SWOJCZYCE – STRACHOCIN – WOJNÓW, PSIE POLE – ZAWIDAWIE, PAWŁOWICE, SOŁTYSOWICE, POLANOWICE – POŚWIĘTNE – LIGOTA, WIDAWA, LIPA PIOTROWSKA, ŚWINIARY, OSOBOWICE – RĘDZIN


  Kandydaci to Parlamentu Europejskiego - lista


  VADEMECUM WYBORCY

  Kiedy i gdzie głosować.

  Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały zarządzone na dzień 25 maja br.
  Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych określonych w Obwieszczeniu Prezydenta Wrocławia w godzinach od 700 do 2100.

  Na stronach internetowych: bip.um.wroc.pl/europarlament2014, www.wroclaw.pl oraz wydaniu internetowym Gazety Wrocławskiej - znajdują się wyszukiwarki siedzib obwodowych komisji wyborczych.

  Kto ma prawo udziału w głosowaniu we Wrocławiu.

  Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma obywatel polski, który:
  •najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
  •nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  •nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
  •nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
  •jest wpisany do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu (tzn. posiada we Wrocławiu zameldowanie na pobyt stały i nie wpisał się do rejestru wyborców w innej gminie albo został wpisany do rejestru wyborców we Wrocławiu na swój pisemny wniosek),
  •do dnia 20 maja 2014 roku złożył pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

  Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają także stale zamieszkujący we Wrocławiu i wpisani do rejestru wyborców na swój wniosek obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi którzy:
  •najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat,
  •nie zostali pozbawieni praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  •nie zostali ubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu (art. 10 § 1 pkt 2 i § 2 Kodeksu wyborczego).

  Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.

  Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

  Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania we Wrocławiu składają wyborcy, którzy będą ujęci w spisie wyborców we Wrocławiu, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r. Wniosek może być złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę. W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców we Wrocławiu.
  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania jest do pobrania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia (bip.um.wroc.pl).
  Zaświadczenia o prawie do głosowania wydają Centrach Obsługi Mieszkańca:
  •COM Nr 1 przy ul. G. Zapolskiej 4 w godzinach 800 do 1715,
  •COM Nr 2 przy pl. Nowy Targ 1-8 w godzinach 800 do 1715,
  •COM Nr 4 przy al. M. Kromera 44 w godzinach 800 do 1515.

  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania.

  Głosowanie w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w domach studenckich.

  Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców. Na takich samych zasadach będą mogli głosować wyborcy przebywający w domach studenckich lub zespołach domów studenckich, w których utworzono obwody głosowania. Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
  Osoby, które przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogły głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

  Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą.

  Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywał w Polsce w dniu wyborów, może wziąć udział w głosowaniu w dowolnym obwodzie głosowania, jeśli przedłoży obwodowej komisji wyborczej ważny polski paszport oraz dokument potwierdzający, że stale zamieszkuje za granicą. Dokumentem takim może być np. karta stałego pobytu, dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą lub dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania ze świadczeń ubezpieczenia społecznego za granicą. Na tej podstawie obwodowa komisja wyborcza dopisze taką osobę do spisu wyborców, zaznaczając to w paszporcie przez odciśnięcie pieczęci komisji i wpisanie daty na ostatniej wolnej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe.
  Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula, o ile został na swój wniosek wpisany do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą.

  Dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania.

  W dniu wyborów obwodowe komisje wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie tych wyborców, którzy:
  •przedłożą zaświadczenie o prawie do głosowania,
  •zostali pominięci w spisie, jeżeli udokumentują, że stale zamieszkują na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miejski Wrocławia potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez nich prawa wybierania lub o wpisaniu do spisu wyborców w innym obwodzie,
  •stale zamieszkują za granicą i głosują w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu,
  •zostali skreśleni ze spisu dla danego obwodu głosowania w związku z wpisaniem do spisu wyborców w szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, że opuścili tę palcówkę przed dniem wyborów,
  •chcą głosować w obwodzie utworzonym w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym lub areszcie śledczym, a przybyli do tej jednostki przed dniem wyborów.

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Załączniki (8)

  Czytaj także

   Najnowsze wiadomości

   Zobacz więcej

   Najczęściej czytane

   Polecamy

   Wideo

   Gry On Line - Zagraj Reklama